Svorio metimo stovyklos slaugytoja

svorio metimo stovyklos slaugytoja

svorio metimo stovyklos slaugytoja

Tai­gi ser­gan­čius žmo­nes bū­ti­nai rei­kia mo­ky­ti tin­ka­mai kon­tro­liuo­ti dia­be­tą. Li­gos kon­tro­lės ro­dik­lius ar­tin­ti prie nor­ma­lių tai su­da­ro są­ly­gas sta­bi­li­zuo­ti dia­be­to su­kel­tus pro­ce­sus, ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir truk­mę, pa­de­da iš­sau­go­ti dar­bin­gu­mą.

Mo­ky­mas ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas ne tik po­li­kli­ni­kų ka­bi­ne­tuo­se, li­go­ni­nė­se, ne tik re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­se, bet ir dia­be­to klu­buo­se, vai­kų ir su­au­gu­sių­jų sto­vyk­lo­se, kur yra dau­giau­sia lai­ko.

Tei­kia­mos ži­nios tu­ri bū­ti pa­grįs­tos spe­cia­lia li­te­ra­tū­ra, vaiz­di­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Tavo komentaras

Ser­gan­tie­ji tu­ri ži­no­ti, kaip elg­tis hi­pog­li­ke­mi­jos ar hi­per­gli­ke­mi­jos at­ve­jais, kaip nau­do­tis pom­po­mis, gliu­ko­ma­čiais, krau­jo spau­di­mo apa­ra­tais, švirkš­tais ir pan. Ži­nias ir įgū­džius rei­kia įtvir­tin­ti ir re­gu­lia­riai at­nau­jin­ti.

svorio metimo stovyklos slaugytoja

Mo­ky­ti pri­va­lo tik spe­cia­lis­tai. Ser­gan­tie­siems dia­be­tu aiš­kin­ti­na, koks svar­bus sa­vi­kon­tro­lės ro­dik­lių ver­ti­ni­mas ir ko­re­ga­vi­mas kon­sul­tuo­jan­tis su gy­dy­to­ju en­dok­ri­no­lo­gu, o pri­rei­kus su ki­tais spe­cia­lis­tais.

Svorio metimas: ne visi angliavandeniai yra vienodi

Nau­din­ga ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos klu­bų veik­lo­je. Čia gau­na­ma nau­jau­sių li­gos kon­tro­lės ži­nių, or­ga­ni­zuo­ja­mos mo­ky­mo sto­vyk­los, se­mi­na­rai, pa­skai­tos ak­tu­a­liais klau­si­mais.

 • Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis "Diabetas" Nr
 • Cecil nori numesti svorio
 • vaikų stovykla, maitinimas, valgiaraštis, VMVT - duziedeliai.lt
 • Ex lax didžiausias stiprumo svorio netekimas
 • Teirautis Programa nėra skirta anstvorio profilaktikai, todėl labiausiai tinkama asmenims jau turintiems antsvorį arba nutukimą.
 • Numesti svorio daugiau judėti

La­bai svar­bi li­go­nio sa­vi­kon­tro­lė. Nor­ma­li gli­ke­mi­ja ma­ži­na mir­tin­gu­mą. Dia­be­tui ko­re­guo­ti la­bai svar­bi yra tin­ka­ma li­go­nių mi­tyba.

Programos vadovo interviu XFM radijui bei išsamus pasakojimas apie tai, kas, kaip ir kodėl.

Ven­giant hi­per­gli­ke­mi­jos, sai­kin­giau var­to­ja­ma an­glia­van­de­nių mo­no­sa­cha­ri­dųrie­ba­lų, ypač svorio metimo stovyklos slaugytoja rie­ba­lų. Esant su­tri­ku­siai inks­tų veik­lai, ri­bo­ja­ma bal­ty­mų. Kad leng­viau bū­tų su­si­da­ry­ti mi­ty­bos pla­ną nu­ro­do­ma mais­to pro­duk­tų su­dė­tis 1 len­te­lė.

Maisto produktų sudėtis. Mi­ty­ba tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­ta taip, kad žmo­gus iš­veng­tų kom­pli­ka­ci­jų, to­kių kaip iš­emi­nė šir­dies li­ga, neu­ro­pa­ti­ja, avi­ta­mi­no­zė, ke­pe­nų funk­ci­jos su­tri­ki­mas, hi­per­ten­zi­ja at­si­sa­ko­ma drus­kosos­te­o­po­ro­zė, nef­ro­pa­ti­ja, taip pat ko­re­guo­tų cho­les­te­ro­lio, tri­gli­ce­ri­dų kie­kį.

Die­ti­nė mi­ty­ba pri­va­lo bū­ti pil­na­ver­tė, in­di­vi­du­a­li kiek­vie­nam pa­cien­tui, at­si­žvel­giant į dia­be­to ti­pą, kom­pli­ka­ci­jas, į li­go­nio am­žių, svo­rį, ke­pe­nų, inks­tų funk­ci­jas, į li­pi­dų ir an­glia­van­de­nių dis­ba­lan­są, po­li­neu­ro­pa­ti­jos, os­te­o­po­ro­zės, hi­pog­li­ke­mi­jos ap­raiš­kas, ki­tas li­gas. Rie­ba­lai pa­si­rink­ti­ni pa­gal jų su­dė­tį, tai­gi ir po­vei­kį svei­ka­tai 2 len­te­lė.

Valgomųjų riebalų sudėtis 2 lentelė Pu­sę mais­to tu­rė­tų su­da­ry­ti vai­siai ir dar­žo­vės, ku­rio­se gau­su po­li­vi­ta­mi­nų, mak­roele­men­tų, mik­ro­ele­men­tų. Li­go­nio mi­ty­ba tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su gy­dy­mo bū­du in­su­li­nais ar tab­le­tė­mis ir fi­zi­niu krū­viu.

 • m. vasaros paauglių svorio korekcijos stovykla Jonavos r.
 • Numesti svorio daugiau judėti
 • Svorio metimas: ne visi angliavandeniai yra vienodi
 • Lieknėjimo medžiaga
 • Gydytoja endokrinologė Ona Jurkauskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr.
 • Kaip sudeginti riebalus nuo klubų
 • Lieknėjimo stovykla, natūraliam ir sveikam lieknėjimui gamtoje, jaukioje sodyboje prie ežero kranto
 • SVORIO KOREKCIJA JAUNIMUI

Li­go­nis pri­va­lo bū­ti sis­te­min­gai mo­ko­mas die­to­te­ra­pi­jos. Gy­dy­mas die­ta de­ri­na­mas su vais­tais, gli­ke­mi­jos ro­dik­liais, jų po­ky­čiais, vais­to in­su­li­no mak­si­ma­laus ar mi­ni­ma­laus vei­ki­mo me­tu. Mais­to pro­duk­tai pa­ren­ka­mi, at­si­žvel­giant į pa­cien­to kli­ni­ki­nę bū­se­ną, var­to­ja­mus vais­tus, svorio metimo stovyklos slaugytoja ak­ty­vu­mą.

Su­si­da­ry­ti val­gia­raš­tį pa­to­gu, ži­nant, koks mais­to pro­duk­to kie­kis ati­tin­ka 1 duo­nos vie­ne­tą 3 len­te­lė. Maisto produktų kiekis gramais atitinkantis I DV 3 lentelė Dia­be­tas - di­de­lė ne­gan­da, bet ne pa­sau­lio pa­bai­ga. Ži­nant pa­sau­lio moks­li­nin­kų ir kli­ni­ki­nės prak­ti­kos pa­sie­ki­mus, ga­li­ma ti­kė­tis ka­da nors ir sėk­min­ges­nio gy­dy­mo.

Šiam tiks­lui tu­ri bū­ti su­vie­ny­tos vi­sų svei­ka­tos ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir pa­čių ser­gan­čių­jų pa­jė­gos. Kol kas li­gos kon­tro­lė - sub­ti­lus žmo­gaus kū­no val­dy­mo pro­ce­sas.

Tai me­nas, ga­lin­tis ne­vil­tį pa­vers­ti džiaugs­mu ar­ba pra­lai­mė­ti. Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to En­dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos pro­fe­so­rius Puslapiai Kū­no su­dė­ties ana­li­zė - bū­das iš­veng­ti ri­zi­kos svei­ka­tai Kū­no su­dė­ties ana­li­zė pla­čiai tai­ko­ma at­lie­kant kli­ni­ki­nius ty­ri­mus.

Ši ana­li­zė, ser­gant ūmi­ne ar lė­ti­ne li­ga, pvz. Tin­ka­mai at­lik­ta kū­no ma­sės ana­li­zė yra itin svar­bi šiuo me­tu, kai iš­si­vys­čiu­sio­se pa­sau­lio ša­ly­se nu­tu­ki­mas ta­po epi­de­mi­ja, o nu­tu­ku­sių žmo­nių ir to­liau spar­čiai gau­sė­ja.

Lie­tu­vo­je 19 proc. Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad šie žmo­nės maž­daug 7 kar­tus daž­niau ser­ga šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis ir daž­niau geriausios operacijos svorio metimui. Nu­tu­ki­mas su­si­jęs ir su dau­ge­liu ki­tų su­tri­ki­mų: dis­li­pi­de­mi­ja, me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu, ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja, II ti­po dia­be­tu, os­te­o­ar­tri­tu, tul­žies pūs­lės li­go­mis, įvai­rio­mis vė­žio for­mo­mis.

KMI ver­tė nuo 25 iki 29,9 reiš­kia virš­svo­rį, o 30 ir di­des­nė - nu­tu­ki­mą. Vis dėl­to nu­tu­ki­mo ver­ti­ni­mas pa­gal KMI tu­ri trū­ku­mų, nes šis ro­dik­lis pa­ro­do tik kū­no ma­sės ir ūgio san­ty­kį, ta­čiau vi­sai ne­at­spin­di žmo­gaus kū­no su­dė­ties.

svorio metimo stovyklos slaugytoja

Pa­grin­di­nės žmo­gaus kū­no su­de­da­mo­sios da­lys yra rie­ba­li­nis au­di­nys ir va­di­na­mo­ji lie­so­ji ma­sė - van­duo, bal­ty­mai, mi­ne­ra­lai. Di­dė­jant kū­no rie­ba­lų ir lie­so­sios kū­no ma­sės san­ty­kiui, di­dė­ja pa­vo­jus ir svei­ka­tai: kai per gau­su rie­ba­lų, di­des­nė grės­mė su­sirg­ti cuk­ri­niu dia­be­tu, di­dė­ti krau­jo­spūdžiui ar cho­les­te­ro­lio kie­kiui krau­jy­je.

Tai sa­vo ruož­tu le­mia ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gas, ku­rios yra vie­na daž­niau­sių su­au­gu­sių­jų mir­ties prie­žas­čių. Tai­gi, sie­kiant nu­ma­ty­ti pa­vo­jų svei­ka­tai, svar­bu lai­ku nu­sta­ty­ti kū­no su­dė­ties po­ky­čius.

Užsiprenumeruok naujienlaiškį

Kaip jau mi­nė­ta, kū­no ma­sė daž­niau­siai di­dė­ja dėl rie­ba­lų at­sar­gų per­tek­liaus, ta­čiau tam tik­ro­mis ap­lin­ky­bė­mis - ir dėl lie­sų­jų kū­no au­di­nių, ku­rie pa­pras­tai sve­ria dau­giau nei rie­ba­li­nis au­di­nys, gau­sė­ji­mo. Pa­vyz­džiui, taip pa­si­tai­ko fi­ziš­kai ak­ty­viems, be­si­tre­ni­ruo­jan­tiems žmo­nėms, spar­čiai au­gan­tiems vai­kams at­si­sta­ty­mo po li­gos ar mo­te­rims po gim­dy­mo lai­ko­tar­piu.

To­kiais at­ve­jais, esant KMIpa­ta­ria­ma at­lik­ti kū­no su­dė­ties ana­li­zę, tiks­liau nu­sta­ty­ti jo ma­sės au­gi­mo prie­žas­tis ir, pri­rei­kus, ko­rek­ci­jos bū­dus.

Lai­kan­tis die­tos, ypač jei ji griež­ta, or­ga­niz­mas pa­ti­ria šio­kį to­kį stre­są ir vei­kia hor­mo­ni­nius me­cha­niz­mus, sau­gan­čius rie­ba­lų svorio metimo stovyklos slaugytoja - pa­grin­di­nį ener­gi­jos šal­ti­nį, to­dėl grei­tai lie­sė­ja­ma ne dėl rie­ba­li­nio au­di­nio, o bū­tent dėl rau­me­nų ir van­dens ne­te­ki­mo.

Tai­gi, no­rint lie­sė­ti, bū­ti­na ge­ra spe­cia­lis­to prie­žiū­ra ir kū­no su­dė­ties ki­ti­mo kon­tro­lė, at­lie­kant jo ana­li­zę.

La­bai svar­bi kū­no su­dė­ties ana­li­zė yra žmo­nėms, ku­rie yra nu­tukę ir ser­ga su šia ap­lin­ky­be su­si­ju­sio­mis li­go­mis - ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, II ti­po cuk­ra­li­ge, me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu. Svei­ka­tai svorio metimo stovyklos slaugytoja pa­vo­jin­gas yra va­di­na­ma­sis cen­tri­nis, ar­ba pil­vi­nis, nu­tu­ki­mas, kai rie­ba­lai tri­gli­ce­ri­dų pa­vi­da­lu kau­pia­si dau­giau­sia apie juos­me­nį bei ne­ma­ža jų kon­cen­tra­ci­ja su­si­da­ro apie vi­daus or­ga­nus šir­dį, inks­tusuž­plūs­ta ke­pe­nis.

Tuo­met di­dė­ja ir tri­gli­ce­ri­dų kon­cen­tra­ci­ja krau­jo se­ru­me. Dėl to­kio nu­tu­ki­mo daž­niau­siai ir vys­to­si mi­nė­to­s li­gos bei jų kom­pli­ka­ci­jos. Bio­e­lek­tri­nio im­pe­dan­so ana­li­zė BIA yra bū­das nu­sta­ty­ti lie­so­sios kū­no ma­sės bei kū­no rie­ba­lų kie­kį ar rie­ba­lų pro­cen­tą.

Tai po­pu­lia­rus svorio metimo stovyklos slaugytoja, ku­rio me­tu nau­do­ja­ma­si lie­sų­jų kū­no au­di­nių ge­res­niu lai­du­mu elek­trai, pa­ly­gin­ti su rie­ba­li­niu au­di­niu.

Tai­gi žmo­gaus kū­no pa­si­prie­ši­ni­mas elek­tros sro­vei im­pe­dan­sas yra at­virkš­čiai pro­por­cin­gas lie­sa­jai kū­no ma­sei: kuo di­des­nis kū­no pa­si­prie­ši­ni­mas, tuo ma­žiau kū­ne yra lie­sų­jų au­di­nių. Jei ži­no­ma ben­dro­ji kū­no ma­sė, tuo­met pa­gal for­mu­les su­skai­čiuo­ja­ma rie­ba­li­nio au­di­nio ma­sė ir jos pro­cen­tas.

Kū­no su­dė­tis taip pat ga­li tu­rė­ti įta­kos pa­si­prie­ši­ni­mui elek­tros sro­vei, to­dėl į tai tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma at­lie­kant ga­lu­ti­nius skai­čia­vi­mus. Kuo dau­giau daž­nių tei­kia­ma ty­ri­mo me­tu, tuo re­zul­ta­tai yra tiks­les­ni ir pa­ti­ki­mes­ni, nes skir­tin­goms kū­no ląs­te­lėms bū­din­gas skir­tin­gas re­zo­nan­si­nis daž­nis. Ana­li­zei nau­do­ja­mi 5 pa­ra­met­rai: žmo­gaus am­žius, ly­tis, kū­no var­ža, ūgis ir svo­ris.

Šis ne­in­ter­ven­ci­nis ty­ri­mas trun­ka vos 1 mi­nu­tę, jo vaiz­džiai pa­tei­kia­mus re­zul­ta­tus leng­va in­ter­pre­tuo­ti. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai su nor­mo­mis pa­tei­kia­mi A4 for­ma­to la­pe lie­tu­vių kal­ba.

Be to, ga­li­ma ins­ta­liuo­ti pro­fe­sio­na­lią kon­sul­ta­ci­nę pro­gra­mą Bo­dy Pass, ku­ri yra leng­vai ir sis­te­miš­kai val­do­ma, lei­džia kaup­ti ir ana­li­zuo­ti duo­me­nis kom­piu­te­ry­je, gau­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, pvz.

To­kį kū­no su­dė­ties ma­ta­vi­mo bū­dą ga­li­ma tai­ky­ti tiek svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, tiek sa­na­to­ri­jo­se, tiek re­a­bi­li­ta­ci­jos, spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cen­truo­se, tiek na­muo­se. Ri­mu­tė Gri­ge­lio­nie­nė Puslapiai Vai­kų dia­be­to prie­žas­tys Dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų ir pa­aug­lių dau­gė­ja.

Facebook draugaukime

Spar­čiai plin­ta I ir II ti­po ši li­ga ypač iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Di­de­lis mir­tin­gu­mas pa­ste­bi­mas dėl lai­ku ne­diag­no­zuo­tos li­gos. Ser­gan­tys vai­kai ne­iš­ven­gia ne­įga­lu­mo, var­gi­nan­čių kom­pli­ka­ci­jų, dėl to tiek eko­no­miš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai ken­čia jų šei­mos, tai­gi ir vi­suo­me­nė. Gy­u­la Sol­tesz šia­me straips­ny­je ap­ra­šo pa­sau­li­ne epi­de­mi­ja virs­tan­čio vai­kų ser­ga­mu­mo dia­be­tu pri­klau­so­my­bę nuo ap­lin­kos ir vi­suo­me­nės po­vei­kio.

Vai­kai daž­niau­siai ser­ga I ar­ba II ti­po dia­be­tu, nors pa­si­tai­ko ir ki­tų li­gos for­mų žr. Nu­sta­čius dia­be­to ti­pą, ga­li­ma leng­viau ir ko­ky­biš­kiau jį kon­tro­liuo­ti.

Paauglių svorio korekcijos stovykla

Tur­tin­ges­nė­se ša­ly­se iki 10 me­tų am­žiaus vai­kams daž­niau diag­no­zuo­ja­mas I ti­po dia­be­tas. II ti­po li­ga pa­pras­tai var­gi­na vy­res­nius kaip 40 me­tų žmo­nes. Be­je, vis daž­niau II ti­po dia­be­tas diag­no­zuo­ja­mas ir per daug sve­rian­tiems pa­aug­liams. Šie duo­me­nys la­bai svar­būs, ta­čiau vis dar yra men­kai te­tir­tų Af­ri­kos ir piet­ry­čių Azi­jos re­gio­nų.

Aiš­ku, kad dia­be­tas yra vi­suo­ti­nė svei­ka­tos ne­gan­da, nuo ku­rios nie­kas nė­ra ap­sau­go­tas. Ser­ga­mu­mas dia­be­tu pa­sau­lio re­gio­nuo­se Kas­met 70 tūkst. Vi­sa­me pa­sau­ly­je jų yra be­veik tūkst.

 1. Mažas vaisingumas ir svorio kritimas
 2. Pratimai atliekami nedideliu tempu naudojant bazinius aerobikos elementus.
 3. 6 kg svorio netekimas per 3 savaites

Dau­giau­sia šios li­gos at­ve­jų diag­no­zuo­ja­ma Eu­ro­po­je Suo­mi­jo­je, Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, An­gli­jo­je, Da­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se šaly­se Ka­na­do­je, Aust­ra­li­jo­je, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­jekur ap­si­gy­ve­na at­vy­ku­sie­ji iš Eu­ropos.

To­kio ser­ga­mu­mo pli­ti­mo po­ky­čiai bū­din­gi skir­tin­goms žmo­nių po­pu­lia­ci­joms dau­giau nei tūkst. Ma­žiau­sias šis ser­ga­mu­mas yra Ki­ni­jo­je ir Ve­ne­su­e­lo­je 0,1 iš tūkst. Tai­gi, ly­gi­nant ša­lių to pa­ties am­žiaus vai­kus, ga­li­ma teig­ti, kad suo­miams yra kar­tų di­des­nis pa­vo­jus su­sirg­ti I ti­po dia­be­tu.

svorio metimo stovyklos slaugytoja

Net ge­ne­tiš­kai pa­na­šių, ša­lia įsi­kū­ru­sių tau­tų ar net ir tos pa­čios ša­lies gy­ven­to­jų li­gos pa­pli­ti­mas ga­li la­bai skir­tis.

Pa­ly­gin­ti ma­žo ser­ga­mu­mo Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se la­biau­siai plin­ta dia­be­tas Eu­ro­pos šiau­rė­je. Čia itin dau­gė­ja su­sir­gi­mų, gal­būt jau yra pa­siek­tas pi­kas ir būk­lė sta­bi­li­zuosis. Dau­gu­mo­je tau­tų tiek mer­gai­čių, tiek ber­niu­kų ser­ga­mu­mas dia­be­tu yra vie­no­das. Tik ne­dau­ge­ly­je ša­lių daž­niau­siai ten, kur ap­skri­tai di­džiau­sias ser­ga­mu­mas ber­niu­kai ser­ga daž­niau. Ta­čiau pa­ste­bi­mi skir­tu­mai pri­klau­so­mai nuo ly­ti­nio bren­di­mo pra­džios.

Programos vadovo interviu XFM radijui bei išsamus pasakojimas apie tai, kas, kaip ir kodėl. Po stovyklos svarbu - charakteris, užsispyrimas, ir darbas. Kiek įdėsi darbo ir tikėsi, tiek ir turėsi. Būk geresniu negu buvai pradžioj, siek savo tikslų ir laimės. Prie jo sėkmės stipriai prasidėjo jo sesuo, kuri metais labai sunkiai, bet įkalbino jį atvykti pas mus į stovyklą.

Mer­gai­tės pra­de­da bręs­ti anks­čiau, tai­gi ir dia­be­tas joms nu­sta­to­mas anks­čiau nei ber­niu­kams. Li­gos pa­pli­ti­mas pa­sau­ly­je Anks­tes­nė, ypač Skan­di­na­vi­jos, li­te­ra­tū­ra lei­džia ma­ny­ti, kad I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių vai­kų XX a. Ta­čiau ne­tru­kus šie ro­dik­liai ėmė spar­čiai aug­ti ir bu­vo pla­čiai ap­ra­šy­ti vals­ty­bės ir tarp­tau­ti­niuo­se re­gist­ruo­se. Dau­gu­ma po­pu­lia­ci­jos ty­ri­mų pa­ro­dė, kad su­sir­gi­mų spar­čiai dau­gė­ja.

Pa­žy­mė­ti­na, kad 4,8 proc. Spė­ja­ma, kad svorio metimo stovyklos slaugytoja at­ei­nan­čius 15 me­tų I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų pa­dau­gės 50 proc.

Ko­dėl pas­ta­rai­siais de­šimt­me­čiais taip pa­dau­gė­jo I ti­po dia­be­tu ser­gan­čių­jų? To ne­ga­li­ma pa­aiš­kin­ti vien pa­vel­di­mu­mu. Ap­lin­kos po­ky­čiai da­ro įta­ką ­grei­tesniam vai­ko vys­ty­mui­si, au­gi­mui, bren­di­mui, sudaro sąlygas mažiau judėti, per­si­val­gy­ti, nu­tu­kti. Už­kirs­ki­me ke­lią li­gai Vi­suo­me­nės svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mo­mis ga­li­ma keisti kai ku­riuos ap­lin­kos veiks­nius ir stab­dy­ti ar bent jau slo­pin­ti epi­de­mi­ją.

Nors, ži­no­ma, dau­giau rei­kė­tų ty­ri­nė­ti li­gos pra­džią ir ei­gą, kad pa­aiš­kė­tų ge­ne­ti­nė ir ap­lin­kos są­vei­ka. II ti­po dia­be­tas Apie epi­de­miš­kai plin­tan­tį II ti­po vai­kų dia­be­tą yra ma­žiau duo­me­nų ne­gu apie I ti­po li­gą, svorio metimo gėrimai natūralūs pas­ta­rą­ją leng­viau diag­no­zuo­ti.

Yra at­lik­ta tik ke­le­tas epi­de­mio­lo­gi­nių II ti­po vai­kų dia­be­to ty­ri­mų. Šiuo me­tu la­biau­siai pri­ei­na­ma in­for­ma­ci­ja, gau­na­ma iš kli­ni­ki­nių stu­di­jų apie pa­vie­nius li­gos at­ve­jus, taip pat tik­ri­nant nu­tu­ku­sius vai­kus ir pa­aug­lius. Kaip svorio metimo stovyklos slaugytoja mi­nė­ta, II ti­po dia­be­tas daž­niau­siai vys­to­si nu­tu­ku­siems ar­ba kai ku­rių et­ni­nių gru­pių vai­kams.

Dau­gu­ma ser­gan­čių vai­kų yra de­šimt­me­čiai ir vy­res­ni. Ne vi­soms etni­nėms gru­pėms yra vie­no­das pa­vo­jus su­sirg­ti šia li­ga. Et­niš­ku­mas yra svar­bus veiks­nys. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se II ti­po dia­be­tu ser­ga ma­žiau nei 5 proc.

svorio metimo stovyklos slaugytoja

Ne­pai­sant švel­nes­nių II ti­po dia­be­to po­žy­mių, vai­kams ši būk­lė yra sun­ki.

Svarbi informacija