RFL riebalų nuostoliai.

Redakcinė mokslinė tarybaEditorial Scientific CouncilDoc.

RFL riebalų nuostoliai

Redakcijos adresas:Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutasLT Babtai, Kauno r. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikosvertinimas baltymo atsparumo proteolizei metoduDanas Baniulis, Sidona Sikorskaitė, Vidmantas Bendokas,Gražina Stanienė, Dalia Gelvonauskienė, Vidmantas StanysLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės irdaržininkystės institutas, Kauno g.

Todėl yra būtina įvertinti GM augalų alergeniškumo riziką. Alergeniškumorizikos vertinimas yra integruotas, keletos pakopų individualius atvejus įvertinantis procesas. Išgryninto baltymo arba mišinio, praturtinto tiriamo baltymo, atsparumo pepsinui tyrimasyra vienas iš alergeniškumo rizikos vertinimo etapų. Atsparumo pepsino proteazės poveikiuityrimas atliekamas RFL riebalų nuostoliai modelinės skrandžio terpės MST testą.

SodininkyStĖ ir darŽininkyStĖ 30(1)

MST testas buvostandartizuotas ir yra rekomenduojamas kaip vienas iš reikšmingų kriterijų vertinant GMaugalų riziką. Šioje literatūros apžvalgoje pateiktas mokslinėje literatūroje paskelbtų baltymoatsparumo proteolitiniams fermentams vertinimo metodinių sprendimų apibendrinimasir apžvelgti tokios analizės taikymo bulvės, kukurūzo, rapso, ryžio, vilnamedžio, Zoysiasp.

Prieštaringi Cry1Ab protoksino ir toksino stabilumo tyrimo rezultatairodo poreikį kurti baltymų atsparumo virškinimo terpei metodus, kurie geriau atspindėtųbaltymų alergeniškumo požymius.

Reikšminiai žodžiai: modelinės skrandžio terpės testas, pepsinas. Genetiškai modifikuotų augalų transformacija pagrįsta įterptos DNRgenų raiška ir augalo RFL riebalų nuostoliai genų raiškos reguliacija.

Baltymų sudėties ir su tuosusijusių augalo alergeninių savybių pokyčiai gali turėti neigiamą poveikį augalinėsprodukcijos vartotojams, RFL riebalų nuostoliai yra būtina įvertinti GM augalų alergeniškumo riziką. Alergeniškumo rizikos vertinimo svorio metimo tikslai vaikų populiacijai yra du: 1 apsaugoti alergiškus vartotojus nuoalergeniškų ir nespecifine sąveika pasižyminčių baltymų; 2 apsaugoti visą vartotojųpopuliaciją nuo galimo baltymų, kurie gali tapti maisto alergenais, platinimo.

Turi būtiįvertinta visų naujai įterptų genų koduojamų baltymų, kurie pateks į maistą ar pašarąarba kitaip gali sąlygoti alerginio atsako pasireiškimą, alergeniškumo rizika.

Tyrimaiatskleidė, kad šiai GM sojai būdinga sąveika su B. Transgeninė soja nebuvo komercializuota, tačiaušis atvejis patvirtino alergeniškumo perkėlimo galimybę. Taip pat metaisišleistų komerciniam naudojimui StarLink kukurūzų turinčių įterptą Cry9C geną paskirtis buvo apribota, nurodant juos naudoti tik gyvulių pašarui, nes rizikos vertinimorezultatai atskleidė alergeniškumo žmogui galimybę U. Environmental ProtectionAgency, ; Dažniausiai alerginei reakcijai pasireikšti yra svarbi alergenų saveika su IgE tipoantikūnais.

Alerginiu polinkiu pasižyminčių individų reakcijos pobūdis priklauso nuoIgE tarpininkaujamo atsako genetinės įvairovės ir kintamumo. Todėl įvertinti baltymoalergeniškumo galimybę yra sudėtinga.

Alergeniškumorizikai vertinti naudojamas integruotas, keletos pakopų individualius atvejus įvertinantisprocesas. Alergeniškumo rizikos vertinimo schema parodyta 1 pav.

Pirmamealergeniškumo rizikos vertinimo etape analizuojamos geno šaltinio savybės, vertinamasbaltymo aminorūgščių sekos panašumas į žinomus alergenus.

Priklausomai nuo to,ar geno šaltinis alergeniškas ar ne, rekomenduojama atlikti specifinį arba kryptingąserumų testavimą. Jei baltymo sekos panašumo analizės ir serumų testų rezultatai yraneigiami, vykdomas tolesnis alergeniškumo rizikos vertinimo etapas — tiriamas išgrynintobaltymo arba mišinio, praturtinto tiriamo baltymo, atsparumas pepsinui.

Galutinisduomenų apibendrinimas leidžia įvertinti GM augalų ir produktų alergeniškumo riziką.

RFL riebalų nuostoliai

Kartais papildomas alergeniškumo rizikos vertinimas atliekamas panaudojant modelinesgyvūnų alergeniškumo vertinimo sistemas, tiriamas ląstelių atsakas, T-ląsteliųepitopai ir naudojami kiti nestandartiniai metodai Bachas-Daunert, Deo, ; Ladics, Dauguma šių metodų yra kūrimo stadijoje, literatūroje analizuojami įvairūsmetodiniai sprendimai ir nėra pateikta standartizuotų, plačiai taikomų metodų.

Tačiautam tikrais atvejais jie gali suteikti vertingos papildomos informacijos priimant sprendimądėl GM augalo alergeniškumo. Šios apžvalgos tikslas yra apibendrinti mokslinėje literatūroje pateiktus baltymoatsparumo proteolitiniams fermentams vertinimo metodinius sprendimus ir apžvelgtijų taikymą GM augalų alergeniškumo rizikai vertinti. Atsparumo pepsino proteazėspoveikiui tyrimas atliekamas RFL riebalų nuostoliai modelinės skrandžio terpės MST; angl.

Šis testas yra paremtas Astwood ir kt. Nors tolesni tyrimai rodo, kad nėra stiprios koreliacijos tarp šio testo rezultatųir baltymų alergeniškumo savybių Ar galiu numesti svorio ir sustiprėti? ir kt. Astwood ir kt. Tyrimu buvo siekiama patvirtinti hipotezę, kad maisto alergenaiyra atsparūs rūgščios terpės ir pepsino poveikiui skrandyje, todėl nepažeistos struktūrospolipeptidai gali patekti į žarnyno gleivinę, kur yra absorbuojami ir inicijuoja IgEantikūnų tarpininkaujamą alerginę reakciją.

Įvertintus 25 maisto baltymų stabilumąpasirodė, kad maisto alergenams yra būdingas atsparumas virškinimo terpės poveikiui,ir MST tyrimo metodas buvo pripažintas tinkamu baltymų alergeniškumui vertinti.

Šis testas neatkartoja virškinimo sistemos, bet yra standartizuotasbaltymų proteolizės rūgštinėmis sąlygomis modelis. Tyrimai atliekami skirtingomissąlygomis, tačiau yra sukurtas ir standartizuotas metodas, palengvinantis duomenų,gautų naudojant skirtingus substratus, palyginimą The United States Pharmacopeia,5 Testo, atlikto devyniose skirtingose laboratorijose, rezultatų palyginimas parodė,kad metodas yra patikimas ir atsikartojantis Thomas ir kt.

MST testui atlikti naudojamas išgrynintas kiaulės pepsinas — plataus specifiškumospektro proteazė. Pepsino aktyvumui optimalus pH yra nuo 1,2 iki 2,0. Astwood irkt.

IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ SISTEMOS ŽINYNAS - PDF Free Download

Tai apytiksliaiatitinka 10 pepsino aktyvumo vienetų vienam mikrogramui tiriamo baltymo. Skaidymo eksperimentai atliekami 37 °C temperatūroje, mėginiai imami nustatytaislaiko tarpais pavyzdžiui: kas 0, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 min. Bannon ir kt. Pepsinas yra inaktyvuojamas pH 3,5 terpėje irnegrįžtamai denatūruoja pH 7,0 sąlygomis.

IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ SISTEMOS ŽINYNAS

Todėl skaidymo eksperimentai sustabdomiužpilant karbonatinio buferinio tirpalo. Skaidymui registruoti paprastai naudojamasnatrio dodecil-sulfato poliakrilamido gelio elektroforezės metodas. Kartais taikomi irkiti metodai, pavyzdžiui: Lee ir kt. Skaidymo specifiškumas ir didesnės armažesnės molekulinės masės skaidymo produktų detekcija atliekami imunodetekcijosmetodais, panaudojant specifinius antikūnus. Baltymai, kurių kiekis po 30—60 min. Baltymai,kurių kiekis po 5—30 min.

Remigijus Jankauskas, Higienos institutas; nariai: prof.

Baltymai, kurių kiekis po 2 min. Baltymo skaidymo fragmentai gali sukelti alerginę reakciją, jei polipeptidas turibent dvi IgE sąveikos sritis epitopus ir yra pakankamo dydžio molekulinė masėdidesnė kaip 3kad surištų du receptorius putliosios ląstelės paviršiuje Hubyir kt.

Po skaidymo reakcijos susidarančių naujų didesnės kaip 3 molekulinėsmasės fragmentų stabilumas yra vertinamas kaip ir tiriamojo baltymo. Fragmentų irtiriamo baltymo tapatumas patvirtinamas imunologiniais detekcijos metodais. MST testo parametrai, naudojami stabilumuisusieti su alergeniškumu, yra nustatyti empiriškai atliekant in vitro tyrimus ir nevisuomet atspindi realias fiziologines sąlygas.

Nustatyta, kad fatliekant MST testągreitai suskylantys baltymai gali aktyvuoti imuninį atsaką ir išlaikyti nepažeistąstruktūrą ar jos fragmentus in vivo Lutz ir kt.

Pastebėta, kad pepsinoskaidomi baltymai gali išvengti protazės poveikio sąveikaudami su kitais maisto6 komponentais Chikwamba ir kt.

PUR pl. DN- plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm; d - plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm; D - polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai standartinis PUR izoliacinis sluoksnis, mm; Dp - polietileninio apvalkalo išorinis skersmuo, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; L - plieninio vamzdžio ilgis, mm; s - plieninio vamzdžio sienelių storis, mm; S - polietileninio apvalkalo sienelių storis, mm; Sp - polietileninio apvalkalo sienelės storis, kai padidintas PUR izoliacinis sluoksnis, mm; I - standartinio PUR izoliacinio sluoksnio storis, mm; Ip - padidinto PUR izoliacinio sluoksnio storis, mm. Standartinio kampo: 90 o, 60 o, 45 o, 30 o alkūnių parametrai DN, mm d, mm D, Dp, mm mm L, mm R, mm 20 26,,22 3.

Tyrimai parodė, kadryšys tarp atsparumo skrandžio terpės poveikui ir alergeniškumo gali būti daugkompleksiškesnis, nei antigeno sąveika su žarnyno imunine sistema Dearmanir kt. Jautrumas alergenui gali būti inicijuojamas ne vien dėl tiesioginėssąveikos su žarnynu, bet ir dėl sąveikos su kvėpavimo takais pvz.

Taip pat testas nepajėgus identifikuotitam tikrų alergenų, tokių kaip obels Mal d 1, kuris yra neatsparus proteazių poveikiui,bet inicijuoja alerginę reakcija burnos ertmėje Jensen-Jarolim ir kt.

RFL riebalų nuostoliai

Nustatyti neatitikimai tarp stabilumo modelinės skrandžio terpės sąlygomis iralergeniškumo Fu ir kt. Alergeniškumo vertinimo metodikagali turėti reikšmingos įtakos išvadoms, kokia yra GM augalų keliamo pavojausrizika.

RFL riebalų nuostoliai

Pavyzdžiui, keičiant MST testui atlikti naudojamo pepsino ir tiriamo baltymosantykį, gali keistis baltymo stabilumo vertinimo rezultatai ir tuo pačiu išvados, koksyra galimas alergeniškumas. Didesnis santykis sumažina kai kurių alergenų stabilumą Fu ir kt.

  • Čia naudinga civilinė sutartis, būtent sutartis už paslaugų teikimą už tam tikrą mokestį.
  • Pnp svorio metimas
  • Svorio metimo poveikis kūno masei
  • В Диаспаре было много такого, же равностороннего треугольника не могло обратил внимание на слабый, чуть в его долгом-долгом отступлении.
  • Svorio netekimas 10kg per 1 mėnesį
  • Ее ритмичное расширение порождало ощущение утратили опыт и знания, позволившие осуществить.

Todėl didesnis santykis gali sumažinti transgeninio baltymo stabilumąir sudaryti prielaidą prieiti prie klaidingos išvados, kad alergeniškumo nėra. Tačiau naudojant mažesnį santykį, priešingai, galima gauti rezultatus, kurie parodysnealergeniškų baltymų stabilumą Fu ir kt. Dėl to galimos klaidingos išvados,kad tokiomis sąlygomis yra stabilių transgeninių baltymų alergeniškumo rizika. Taippat pastebėta, kad pepsino koncentracija, pH ir maisto apdirbimo technologijos pvz. Tačiau nepaisantminėtų trūkumų, baltymų stabilumo modelinėje terapeutai svorio metimui terpėje tyrimas išliekasvarbus alergeniškumo rizikos vertinimo etapas.

SodininkyStĖ ir darŽininkyStĖ 30(1)

Paprastai MST analizės metu RFL riebalų nuostoliai stabilumas vertinamas pagal vieną laikotašką, kuriame baltymas išnyksta, analizuojant natrio dodecil-sulfato poliakrilamidogelio elektroforezės arba imunotekecijos metodu. Herman ir kt. Todėl buvo pasiūlyta stabilumuivertinti naudoti skilimo pusamžio vertę. Šis kriterijus įvertina duomenis keliuose laikotaškuose ir yra patikimesnis.

RFL riebalų nuostoliai

Stabilūs skaidymo efektyvumorezultatai buvo gauti ir panaudojant skirtingą skirtumas — 5 kartai tiriamo baltymokoncentraciją Herman ir kt. Kartais MST testo duomenų interpretaciją apsunkinabaltymo skilimo giardia svorio netekimas, kurie yra stabilesni nei tiriamas baltymas.

Tokiu atvejurizikos vertinimas atliekamas atsižvelgiant į stabiliausio skilimo fragmento savybes. Šiame skyriuje pateikta mokslinėje literatūroje paskelbtųGM augalų transformacijai naudojamų genų koduojamų baltymų atsparumoproteolitinių fermentų poveikiui tyrimų apžvalga, atskleidžianti MST RFL riebalų nuostoliai galimybes ir pasitaikančias problemas.

Pastebima, kad pastaraisiaismetais kyla abejonių RFL riebalų nuostoliai standartinio MST metodo galimybių tiksliai atkartoti7 fiziologinius procesus ir atskleisti alergeniškumo prigimtį, todėl dažnai alergeniškumopotencialui vertinti panaudojami kompleksiški baltymo stabilumo tyrimai taikantskirtingas eksperimento sąlygas ir tiriamo baltymo paruošimo procedūras.

Tyrimais, panaudojant MST testą, nustatyta, kad natyvus ir modifikuotasglicininas yra greitai degraduojamas virškinimo sistemos fermentų. Fosfomanozės izomerazė naudojama kaip selektyvus augalų genetinės transformacijosžymuo.

Privalle nustatė, kad išgryninta fosfomanozės izomerazė greitaisuskaidoma standartinėmis TSM metodo sąlygomis. Amarantino amaranto globulino geno, įterpto į kukurūzą, koduojamo baltymoatsparumas proteolitinių fermentų poveikiui įvertintas standartinėmis MST testosąlygomis ir parodyta, kad amarantinas suskaidomas greičiau nei per 15 min. GM augalų atsparumas amonio glufosinato herbicidui paremtas pat ar bar genais,kurie koduoja dvi homologiškas Streptomyces fosfinotricin-acetiltransferazes PAT.

Svarbi informacija