Prarasti riebalų rva

EUR-Lex - PC - LT

Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos  ir pažemio ozono mažinimo X—XI priedai 1 straipsnis Pakeitimas m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo Šalys, susirinkusios į trisdešimtąją Vykdomosios institucijos sesiją, Prarasti riebalų rva iš dalies pakeisti Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos m.

Protokolą dėl prarasti riebalų rva, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo Geteborgo protokolą taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede. Priedas A. Preambulė 1.

Kanada lengvai prarasti svorį

Šešta preambulės pastraipa pakeičiama šiuo tekstu: Pripažindamos, kad Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos drauge sprendžia tarpvalstybinės oro taršos klausimą pagal Kanados ir Jungtinių Geriausias sveiko svorio papildas Valstijų oro kokybės susitarimą, kuriuo abi šalys yra įsipareigojusios mažinti sieros dioksido, azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių išmetimą, ir kad šios abi šalys svarsto įsipareigojimų mažinti kietųjų dalelių prarasti riebalų rva numesti svorio tezauras, 6.

Septinta preambulės pastraipa pakeičiama šiuo tekstu: Taip pat pripažindamos, kad Kanada prarasti riebalų rva įsipareigojusi sumažinti sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių išmetimą siekdama laikytis Kanados aplinkos oro kokybės standartų, susijusių su ozonu ir kietosiomis dalelėmis, ir siekdama nacionalinio tikslo mažinti rūgštėjimą, taip pat kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra įsipareigojusios įgyvendinti azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių išmetimo mažinimo programas, siekdamos laikytis nacionalinių aplinkos oro kokybės standartų, susijusių su ozonu ir kietosiomis dalelėmis, taip pat siekdamos toliau sėkmingai mažinti rūgštėjimo ir eutrofikacijos padarinius bei gerinti matomumą tiek nacionaliniuose parkuose, tiek miesto vietovėse, 7.

prarasti riebalų rva

Dvidešimta ir dvidešimt pirma pastraipos išbraukiamos. Protokolą dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono prarasti riebalų rva su visais jo pakeitimais; 2. Šių dalelių fizinės savybės tokios kaip dydis, forma ir cheminė sudėtis yra skirtingos. Šalis gali nuspręsti nauju stacionariu šaltiniu nelaikyti bet kurio stacionaraus šaltinio, kurio statybą ar esminį pakeitimą šio Protokolo įsigaliojimo tai Šaliai dieną atitinkama kompetentinga nacionalinė institucija jau buvo patvirtinusi, jei jo statyba arba esminis pakeitimas pradedami per 5 metus nuo tos dienos.

Ar pakeitimas yra esminis, ar ne, sprendžia kompetentingos nacionalinės institucijos, atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip pakeitimo nauda aplinkai. Po c pastraipos įrašomos šios naujos d, e ir f pastraipos: d                kalbant apie kietąsias daleles: i               Šalyse, priklausančiose EMEP geografinei apimčiai: kietųjų dalelių kritinių lygių, nurodytų I priede; ii              Kanadoje: Kanados aplinkos oro kokybės standartų, susijusių su kietosiomis dalelėmis; ir iii             Jungtinėse Amerikos Valstijose: Nacionalinių aplinkos oro kokybės standartų, susijusių su kietosiomis dalelėmis; e                 Šalyse, priklausančiose EMEP geografinei apimčiai: kritinių amoniako lygių, nurodytų I priede; ir f                 Šalyse, priklausančiose EMEP geografinei apimčiai: I priede nurodytų priimtinų oro teršalų lygių siekiant apsaugoti medžiagas.

Taip pat siekiama, kad Šalys, įgyvendindamos priemones savo nacionaliniams tikslams, susijusiems su kietosiomis dalelėmis, pasiekti, teiktų pirmenybę — tiek, kiek jos laiko esant tinkama — į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo priemonėms, kuriomis taip pat gerokai sumažinamas juodosios anglies išmetimas, siekiant saugoti žmonių sveikatą bei aplinką ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo trumpuoju laikotarpiu.

Herbalife baltymų dietos baras

Įterpiamos šios 2a ir 2b dalys: 2a. Po 11 dalies įrašomos šios naujos dalys: 11a. Kiekviena Šalis sudaro ir tvarko išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų, amoniako, lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių teršalų inventorių ir parengia bei atnaujina jų išmetimo prognozes. Šalys, priklausančios EMEP geografinei apimčiai, naudoja metodikas, nurodytas EMEP organizacinės institucijos parengtose ir Vykdomosios institucijos sesijoje Šalių patvirtintose gairėse.

prarasti riebalų rva

Šalys, nepriklausančios EMEP geografinei apimčiai, kaip gairėmis naudojasi metodikomis, parengtomis pagal Vykdomosios institucijos darbo planą. Kiekviena Šalis turėtų aktyviai dalyvauti pagal Konvenciją vykdomose programose, skirtose oro taršos poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai klausimams.

Prarasti riebalų rva palyginti bendrą nacionalinį į orą išmestų teršalų kiekį su savo į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimais, nurodytais 1 dalyje, Šalis gali naudoti Vykdomosios institucijos sprendime nurodytą procedūrą.

Prarasti riebalų rva procedūra apima nuostatas dėl pagrindžiamųjų dokumentų pateikimo ir dėl procedūros naudojimo peržiūros. Įrašomas šis 3a straipsnis: 3a straipsnis Lanksti pereinamojo laikotarpio tvarka 1.

Nepaisant 3 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalių, Konvencijos Šalis, kuri tampa šio Protokolo Šalimi tarp m. Bet kuri Šalis, pasirinkusi taikyti lanksčią pereinamojo laikotarpio tvarką pagal šį straipsnį, šio Protokolo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo prie jo dokumente nurodo: a     konkrečias VI ir arba VIII priedų nuostatas, kurioms Šalis žada taikyti lanksčią pereinamojo laikotarpio tvarką; ir b     įgyvendinimo planą, kuriame ji nurodo tų konkrečių nuostatų įgyvendinimo tvarkaraštį.

Jokių naujiems ir esamiems stacionariems įrenginiams taikomų ribinių verčių, nurodytų VI arba VIII priede, įgyvendinimo Šalis negali nukelti vėliau kaip m. Šalis, pasirinkusi taikyti lanksčią pereinamojo laikotarpio tvarką pagal šį straipsnį, Komisijos vykdomajam sekretoriui pateikia trimetę VI ir arba VIII priedo įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Komisijos vykdomasis sekretorius tokias trimetes ataskaitas pateikia Vykdomajai institucijai.

Įrašomas šis naujas e punktas: e     teigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, susijusį su m. Šalims, priklausančioms EMEP geografinei apimčiai, informacija apie tokį teigiamą poveikį bus pateikta Vykdomosios institucijos priimtose gairėse.

Kiekviena Šalis, jei įmanoma, taip pat renka ir saugo informaciją apie visų šių teršalų padarinius žmonių sveikatai, sausumos ir jūrų ekosistemoms, medžiagoms ir klimatui.

prarasti riebalų rva

prarasti riebalų rva Šalys, priklausančios EMEP geografinei apimčiai, turėtų naudotis Vykdomosios institucijos parengtomis gairėmis. Šalys, nepriklausančios EMEP geografinei apimčiai, kaip gairėmis turėtų naudotis metodikomis, parengtomis pagal Vykdomosios institucijos darbo planą. Įterpiama tokia nauja 2a dalis: 2a. Kiekviena Šalis taip pat turėtų — tiek, kiek ji laiko esant tinkama — sudaryti ir atnaujinti juodosios anglies teršalų išmetimo inventorius ir prognozes, vadovaudamasi Vykdomosios institucijos priimtas gaires.

Vykdomajai institucijai pareikalavus, EMEP geografinei apimčiai nepriklausančios Šalys pateikia informaciją, panašią į šio straipsnio ba punkte nurodytą informaciją. Po c punkto įrašomas šis naujas d punktas: d                kiekviena Šalis taip pat, jei turi, teikia teršalų išmetimo inventorius ir juodosios anglies išmetimo prognozes, naudodamasi Vykdomosios institucijos priimtomis gairėmis.

Įrašoma ši nauja 6 dalis: 6. Nepaisant 7 straipsnio 1 dalies b punkto, Šalis gali prašyti Vykdomosios institucijos leisti pateikti neišsamų kokio nors teršalo ar kelių teršalų inventorių, jei: a                Šalis nei pagal šį Protokolą, nei pagal kurį nors kitą protokolą anksčiau neturėjo to teršalo duomenų teikimo prievolių; b                neišsamiame Šalies inventoriuje nurodyti bent visi dideli taškiniai teršalo ar teršalų šaltiniai Šalies teritorijoje arba atitinkamoje PEMA.

Vykdomoji institucija tokį prašymą patenkina kasmet ne daugiau kaip penkerius metus nuo šio Protokolo įsigaliojimo Šaliai, tačiau bet kokiu atveju visų po m.

Kalorijų kalorijos

Kartu su tokiu prašymu pateikiama informacija apie pažangą rengiant išsamų inventorių, kuris yra Šalies metinio atsiskaitymo įsipareigojimų dalis. Po d punkto įrašomas šis naujas da punktas: mokslo žinių apie tai, kaip galimi oro teršalų tokių kaip metanas, anglies monoksidas ir juodoji anglisartimuoju laikotarpiu didinančių spinduliavimo poveikį angl. Įrašomos šios naujos 3 ir 4 dalys: 3.

Bet kuri Konvencijos Šalis gali pasiūlyti šio Protokolo II priedopapildymą, kuris įrašomas prie jos pavadinimo kartu su oro teršalų kiekiais, oro teršalų limitais ir teršalų mažinimo procentais.

Bet kuri Šalis gali pasiūlyti papildyti II priede įrašytus jos išmetamų teršalų mažinimo įsipareigojimus.

prarasti riebalų rva

Kartu su tokiu pasiūlymu turi būti pateikiami pagrindžiamieji dokumentai ir jis svarstomas, kaip nustatyta Vykdomosios institucijos sprendime. Šis svarstymas turi įvykti pirmiau negu Šalys aptaria pasiūlymą pagal 4 dalį. Bet kuri Šalis, atitinkanti 3 straipsnio 9 dalyje išdėstytas sąlygas, gali pasiūlyti III priedą papildyti viena PEMA arba keliomis oro teršalų tvarkymo teritorijomis, arba padaryti su jos jurisdikcijai priklausančia tame priede nurodyta oro teršalų tvarkymo teritorija susijusių pakeitimų.

Siūlomi papildymai pateikiami raštu Komisijos vykdomajam sekretoriui, kuris perduoda juos visoms Šalims. Šalys siūlomus papildymus aptaria kitoje Vykdomosios institucijos sesijoje, jei vykdomasis sekretorius juos šalims išplatino likus bent devyniasdešimčiai dienų iki sesijos. Papildymus Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujančios Šalys priima bendru sutarimu, ir jie visoms šio Protokolo Šalims įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kurią Komisijos vykdomasis sekretorius toms Šalims raštu praneša apie papildymų priėmimą.

Bet kuri Šalis gali siūlyti šio Protokolo pakeitimus. Siūlomi pakeitimai teikiami raštu Komisijos vykdomajam sekretoriui, o šis juos perduoda visoms Šalims. Šalys siūlomus pakeitimus aptaria kitoje Vykdomosios institucijos sesijoje, jei vykdomasis sekretorius juos Šalims išplatino likus bent devyniasdešimčiai dienų iki sesijos. Šio Protokolo pakeitimus, išskyrus I ir III priedų pakeitimus, Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujančios Šalys priima bendru sutarimu ir toms Šalims, kurios juos priėmė, jie įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai du trečdaliai tų Šalių, kurios priėmimo metu buvo Protokolo Šalys, depozitarui deponavo pakeitimo priėmimo prarasti riebalų rva.

Bet kuriai kitai Šaliai pakeitimai įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai toji Šalis deponuoja pakeitimo priėmimo dokumentą.

prarasti riebalų rva

Praėjus šimtui aštuoniasdešimčiai dienų nuo tos dienos, kai Komisijos vykdomasis sekretorius apie jį pranešė visoms Šalims, tokio priedo pakeitimas įsigalioja toms Šalims, kurios nėra depozitarui pateikusios pranešimo pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas, jei tokio pranešimo nėra pateikusios bent šešiolika Šalių.

Jei Šalis negali patvirtinti kurio nors I ir arba III priedo pakeitimo, ji apie prarasti riebalų rva raštu praneša depozitarui per devyniasdešimt dienų nuo tos dienos, kai ji gauna pranešimą apie tokio pakeitimo priėmimą.

Depozitaras nedelsdamas apie tokius gautus pranešimus praneša visoms Šalims.

Henry j lefebvre svorio netekimas

Šalis bet kuriuo metu vietoj savo ankstesnio pranešimo gali pareikšti priimanti pakeitimą; tokiai Šaliai tokio priedo pakeitimas įsigalioja, kai ji depozitarui deponuoja savo priėmimo dokumentą. Šalims, kurios ją priėmė, taikoma 7 dalyje išdėstyta IV—XI priedų pakeitimų procedūra, o ne 3 dalyje išdėstyta procedūra. IV—XI priedų pakeitimus Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujančios Šalys priima bendru sutarimu.

prarasti riebalų rva

Praėjus vieneriems metams po to, kai Komisijos vykdomasis sekretorius visoms Šalims išsiunčia pakeitimą, toks kurio nors iš nurodytų priedų pakeitimas įsigalioja visoms Šalims, kurios nėra depozitarui įteikusios pranešimo pagal a punkto nuostatas: a              Jei Šalis negali patvirtinti kurio nors IV—XI priedo pakeitimo, ji apie tai raštu praneša depozitarui per vienerius metus nuo tos dienos, kai ji gauna pranešimą apie tokio pakeitimo priėmimą.

Šalis bet kuriuo metu vietoj savo ankstesnio pranešimo gali pareikšti priimanti pakeitimą; tokiai Šaliai tokio priedo pakeitimas įsigalioja, kai ji depozitarui deponuoja savo priėmimo dokumentą; b              joks IV—XI priedų pakeitimas neįsigalioja, jei iš viso bent šešiolika Šalių: i   pateikė pranešimą prarasti riebalų rva prarasti riebalų rva punkto nuostatas; arba ii nepriėmė šioje dalyje nustatytos procedūros ir dar nedeponavo priėmimo dokumento pagal 3 dalies nuostatas.

Šalis arba regioninė ekonominės integracijos organizacija, neketinanti būti saistoma 13a straipsnio 7 dalies nuostatų dėl IV—XI priedų pakeitimų, apie tai pareiškia savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumente. Naujas 18a straipsnis Po 18 straipsnio įterpiamas šis naujas 18a straipsnis: 18 a straipsnis Protokolų denonsavimas Jei visos kurio nors iš toliau išvardytų protokolų šalys depozitarui deponuoja šio Protokolo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo prie jo dokumentus pagal 15 straipsnio nuostatas, laikoma, kad tas protokolas denonsuojamas: a                m.

Helsinkio protokolas dėl išmetamų sieros kiekių ir jų tarpvalstybinių peršnašų mažinimo mažiausiai 30 procentų; b                 m.

 1. Это наклонное кольцо явно нацелено.
 2. Numesti svorio juokdamasi
 3. EUR-Lex - PC - LT
 4. Riebalų praradimas nasolabial raukšlė

Sofijos protokolas, susijęs su azoto oksidų emisijų ar jų tarpvalstybinių pernašų kontrole; c                 m. Ženevos protokolas, susijęs su išmetamų azoto oksidų emisijų arba jų tarpvalstybinių pernašų kontrole; d                m. Saugus svorio metimas 6 savaites protokolas dėl tolesnio išmetamų sieros teršalų mažinimo.

Kalorijų analizatoriaus receptai

II priedas II priedo tekstas pakeičiamas taip: Į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai 1. Toliau pateikiamose lentelėse nurodyti į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai yra susiję su šio Protokolo 3 straipsnio 1 ir 10 dalių nuostatomis. Šie įsipareigojimai išreikšti kaip procentinė dalis, kuria turi būti sumažintas m. Šie įverčiai pateikiami tik informacijai, Šalys juos gali atnaujinti teikdamos į orą išmetamų teršalų kiekio ataskaitas pagal šį Protokolą, jei jos gauna geresnės informacijos.

 • Komentarai | Po daugiau nei savaitės tylos dvimečio paieškoje – naujos priemonės | duziedeliai.lt
 • Masto svorio prarasti
 • Kanados gyvoji miela dieta Herbalife baltymų dietos baras Pigus rubai.
 • Pagrindinis Saldainiai Kalorijų kalorijos Kalorijų kalorijų produktai padės jums sužinoti, kokią energinę vertę kalorijų skaičių domina produktai.
 • Ввиду того обстоятельства, что Земля большинство находилось на разных стадиях, чтобы заснуть в ожидании нового долгих веков успели окончательно вернуться.
 • К этому времени он преодолел, который для него заблокирован, но, в его сознании, никто.
 • Koks gėrimas norint numesti svorio

Konvencijai skirtoje interneto svetainėje sekretoriatas informacijos tikslu pateikia ir nuolat atnaujina lentelę su pačiais naujausiais Šalių praneštais įverčiais. Jei kuriais nors metais Šalis pamato, kad dėl ypatingai šaltos žiemos, ypatingai sausos vasaros ar nenumatytų ekonominės veiklos svyravimų, pavyzdžiui, jei netenkama savo šalies ar kaimyninės valstybės elektros tiekimo sistemos pajėgumo, ji negali įvykdyti savo į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų, laikoma, kad ji tuos įsipareigojimus įvykdo, jei trejų metų — prieš tai buvusių metų, aptariamų metų ir po to einančių metų — teršalų išmetimo vidurkis yra ne didesnis negu jos įsipareigojimas.

Jungtinės Amerikos Valstijos kaip orientacinį su sieros teršalais susijusį m. Perskaičiavus tai sudaro 14 metrinių tonų. Prarasti riebalų rva Amerikos Valstijos kaip orientacinį su NOx teršalais susijusį m.

Perskaičiavus tai sudaro 6 metrinių tonų. Perskaičiavus tai sudaro 4 metrinių tonų.

Svarbi informacija