Šventasis melstis svorio

Griežta malda už Sarovo Serafimo pardavimą. Maldos ir sąmokslai dėl geros prekybos

Maldos už sėkmę prekybos klausimais, su kuo kreiptis

Zarasų bažnyčioje šv. Mišios už Zarasų parapijos Gyvojo Rožinio narius ir jų intencijomis aukojamos šiomis dienomis: m.

GR intencija už mirusius m. Kviečiame Gyvojo Rožinio narius aktyviau dalyvauti ir semtis iš šv.

Kiti stebuklai

Mišių malonių versmių. Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Halina Gudžiukienė Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais. Benedict J. Groeschel, C. Šioje knygoje spausdinamas ir šv. Štai keletas šios knygos ištraukų iš šv.

Kaip melstis

Telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, galima sakyti, per jo Motinos širdį. Kartu į šias rožinio dešimtis mes galime surinkti asmeninio ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies, Bažnyčios, žmonijos įvykius, t. Šitaip paprasta rožinio malda pulsuoja žmogiškojo gyvenimo ritmu. Rožinio prigimtis reikalauja, kad jis būtų kalbamas ramiu maldų ir apmąstymų ritmu, idant besimeldžiantysis galėtų lengviau atsidėti Viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai, lyg išgyvendamas juos širdimi tos, kuri buvo arčiausiai Viešpaties, ir taip atsivertų slėpinių neišsemiami šventasis melstis svorio.

O kadangi iš visų kūrinių panašiausia į Kristų yra Marija, vadinasi, sielą numesti svorio jam iš visų maldingumo praktikų mūsų Šventasis melstis svorio pašvenčia ir su juo supanašina maldingumas Švenčiausiajai Mergelei, jo Švenčiausiajai Motinai, ir juo siela bus labiau pašvęsta Marijai, juo ji bus labiau pašvęsta Jėzui Kristui!

Niekada Kristaus kelias ir Marijos kelias neatrodo taip artimai susiję, kaip rožinyje. Marija gyvena tik Kristuje ir dėl Kristaus!

Paieškos forma

Apmąstydamas Kristaus gimimą, jis atskleidžia sakralinį gyvybės pobūdį; žvelgdamas į Nazareto namelį, jis sužino esminę tiesą apie šeimą Dievo plane; klausydamasis Mokytojo jo viešojo gyvenimo slėpiniuose, jis randa šviesą, vedančią į Dievo karalystę, o sekdamas juo kelyje į Kalvariją, perpranta išganomosios kančios prasmę.

Pagaliau apmąstydamas Kristaus ir jo Švenčiausiosios Motinos šlovę, jis regi tikslą, kuriam pašauktas kiekvienas iš mūsų, jei tik leisis išgydomas ir atmainomas Šventosios Dvasios. Tad galima sakyti, kad gerai apmąstomas kiekvienas rožinio slėpinys nušviečia žmogaus slėpinį. Kartu tampa šventasis melstis svorio į šį susitikimą su Atpirkėjo šventąja žmogyste neštis visus sunkumus, rūpesčius, vargus ir siekius, kuriais paženklintas mūsų gyvenimas.

Griežta malda už Sarovo Serafimo pardavimą. Maldos ir sąmokslai dėl geros prekybos

Rožinio apmąstymai yra mūsų rūpesčių pavedimas gailestingosioms Kristaus ir jo Motinos širdims. Šis metodas grindžiamas kartojimu.

Žodžiai veda protą ir jausmą prie konkretaus epizodo arba Kristaus gyvenimo momento. Todėl kiti žodžiai niekuomet nebūna tokie veiksmingi kaip įkvėptasis žodis. Paskelbus slėpinį ir perskaičius Dievo žodį, dera ilgėliau patylėti ir mintimis gilintis į apmąstomą slėpinį, prieš pradedant balsiai melstis. Būtent Tėvo atžvilgiu jis daro mus savo broliais ir vienas kito broliais, suvienydamas mus Dvasia, kuri kartu yra jo Dvasia ir Tėvo Dvasia.

šventasis melstis svorio

Apd 4,12— artimai susijusio su Švenčiausiosios Motinos vardu, kartojimas, tarsi leidžiant jai pačiai mums jį pašnabždėti, yra suartėjimo kelias, kuriuo siekiama mus kuo giliau įvesti į Kristaus gyvenimą. Būtent iš ypatingo ryšio su Kristumi, Mariją padarančio Dievo Motina, Theotόkos, kyla toji maldavimo stiprybė, su kuria mes kreipiamės į ją maldos antroje dalyje, pavesdami savo gyvybę ir savo mirties valandą jos motiniškai globai.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Tikinčiųjų gyvenimas ir malda sutelkiami į Kristų. Būtent siekdama paskatinti rožinio bažnytinį pobūdį, Bažnyčia panoro praturtinti jį atlaidais tiems, kurie jį kalba su reikiama nuostata. Kai iškildavo grėsmė pačiai krikščionybei, būtent šios maldos galia atitolindavo pavojų, ir Rožinio Mergelė būdavo sveikinama kaip išgelbėjimo išprašytoja.

šventasis melstis svorio

Ef 2,14kontempliacija. Jn 14,27; 20,21išgyventi ją savo viduje ir skleisti aplink save.

Gimimo ir vaikystės stebuklas yra palaimingas

Rožinis yra taikos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Buvo laikas, kai ši malda itin branginta krikščioniškose šeimose ir aiškiai skatino jų vienybę. Nereikia prarasti šio brangaus paveldo.

šventasis melstis svorio

Reikia vėl pradėti melstis šeimoje ir melstis už šeimas. Pagal senovės tradiciją rožinis itin tinka kaip malda, kurioje vėl susitinka šeima.

Jos nariai, iš tikrųjų nukreipiantys žvilgsnį į Jėzų, įgyja ir naują gebėjimą žiūrėti vienas kitam į akis, kad galėtų bendrauti, sutarti, vienas kitam atleisti, dalytis Dievo Dvasios atnaujintos meilės sutartimi.

Svarbi informacija