Svorio netekimas herojus glam, The | 11 puslapis | duziedeliai.lt

Kaip greitai numesti svorio – sulieknėti? Riebalų degintojas

Tai viena. Antra, jei galėtume pakilti netgi į viršutinius atmosferos sluoksnius, arba jei Zemė apskritai nebūtų oro gaubiama, mums ir tuomet nepavyktų pasinaudoti tuo pigiu keliavimo būdu, apie kurį fantazavo prancūzų satyrikas. Ir tikrai: atsiskyrę nuo besisukančios Žemės paviršiaus, i š inercijo s judam e tolia u pirmykšči u grei- čiut.

O vėl nusileidę žemyn, atsiduriame toje pačioje vietoje, iš kurios anksčiau pakilome, panašiai, kaip pašokę judančio traukinio vagone, nusileidžiame j tą pačią vietą. Tiesa, iš inercijos judėsime tiesia kryptimi liečiamąjao Zemė po mumis — lanku; bet nedideliems laiko tarpams tai neturi reikšmės.

svorio netekimas herojus glam kaip naujos mamos numeta svorio

Labai ribotam jaunuoliui likimo buvo lemta gauti nuostabią galią: užtekdavo jam pareikšti kokį pagei- davimą, — ir jis bematant įvykdavo. Tačiau ši patraukli galia, kaip pasirodė, nedavė nei jos turėtojui, nei kitiems žmonėms, nieko gero, o vien tik nemalonumus.

Pamokoma yra tos istorijos pabaiga.

Vieną naktį po užtrukusių išgertuvių tarnautojas-stebuk- ladarys; bijodamas grįžti namo auštant, sugalvojo pasinau- doti savo galia ir prailginti naktį. Kaip tai padaryti? Rei- kia įsakyti dangaus šviesuliams sustoti judėti.

svorio netekimas herojus glam numesti svorio nepažeidžiant medžiagų apykaitos

Jis, žinoma, nesustos, jūs tikta i sustabdysit e 2emė s sukimąsi. Tikiuosta i nieka m pakenks!

Hm, — tarė Foteringėjus tarnautojas — J. Jis atsistojo įsakomoje pozoje, ištiesė rankas ties pasau- liu ir iškilmingai ištarė: — Zeme, sustok! Liaukis sukusis! Nespėjo jis tų žodžių baigti, kaip bičiuliai jau lėkė į erdvę keleto tuzinų mylių greičiu per minutę.

Idomioji fizika.2 dalis(1954)1 - J. I. Perelmanas2.pdf

Vi s dėlt o ji s nesiliov ė galvojęs. Reikia pripažinti, kad tas pageidavimas buvo pareikštas pačiu laiku. Svorio netekimas herojus glam keletas sekundžių, — ir jis nukrito ant kažkokios šviežiai suverstos žemės, o pro jį, nedarydami jokios žalos jam, lėkė akmenys, pastatų liekanos, visokie metaliniai daiktai; lėkė ir kažkokia nelaiminga karvė, užsi- mušusi nuo susitrenkimo į žemę.

Vėjas pūtė nepaprastai stipriai; jis net negalėjo pakelti galvos apsižvalgyti aplink.

Audraar kas? Tur būt, ką nors ne taip pa- dariau. Apsižvalgęs, kiek jam leido vėjas ir besiplaikstą švarko skvernai, jis tęsė: — Danguje, atrodo, viskas tvarkoje. Štai ir Mėnulis.

Naujas riebalų degintojas

Kur gi miestas? Kur namai ir gatvės? Iš ne- — Na, o visa kita kur atsirado vėjas? Aš neįsakiau, kad pūstų vėjas.

svorio netekimas herojus glam numesti svorio, tada išlaikyti

Foteringėjus pamėgino atsistoti, bet tai pasirodė visiš- kai neįmanoma, ir todėl jis slinko pirmyn ant keturių, lai- kydamasis už akmenų ir dirvos nelygumų. Eiti, beje, ne- buvo kur, nes, kiek galima buvo pastebėti iš po švarko skvernų, vėjo užmestų ant šliaužiančio stebukladario gal- vos, viskas aplinkui sudarė vien griuvimo vaizdą.

Tai aktuali Evos Valčak iš Varšuvos nuotrauka. Ji buvo išbandžiusi tam tikras naujas tabletes lieknėjimui. Kaip manai, ar ji gerai atrodo?

Tikrai, sugedo. Nei namų, nei medžių, nei bet kurių gyvų padarų — nieko nebebuvo matyti. Tiktai beformiai griuvėsiai ir įvairiausios atlaužos, vos įžiūrimos didžiulia- me dulkių uragane, mėtėsi aplinkui. Viso to kaltininkas, žinoma, nesuprato, koks čia reikalas. O tuo tarpu tai labai paprastai išaiškinama.

pilvo+presas

Iš karto su- stabdęs Žemę, Foteringėjus nepagalvojo apie inerciją, o tuo tarpu ji, staiga sustabdžius sukimąsi, neišvengiamai tu- rėjo nusviesti nuo Žemės paviršiaus viską, kas jame buvo.

Štai kodėl namai, žmonės, medžiai, gyvuliai — apskritai visa, kas tik nebuvo nenutrūkstamai susijęs su pagrindine Žemės rutulio mase, kulkos greičiu nulėkė jo paviršiaus liečiamąja. O paskui viskas vėl krito ant Žemės ir dužo į smulkius gabaliukus. Foteringėjus suprato, kad jo padarytasis stebuklas nela- bai vykęs. Todėl jam kilo stiprus pasibjaurėjimo jausmas bet kokiems stebuklams, ir jis pasižadėjo jų daugiau nebe- daryti.

Bet pirma reikėjo atitaisyti tą nelaimę, kurią buvo padaręs.

svorio netekimas herojus glam maxi alpinizmo svorio metimo istorijos

Nelaimė pasirodė esanti nemaža. Audra šėlo, dul- kių debesys uždengė Mėnulį, ir tolumoje buvo girdėti artė- jančio vandens triukšmas; žaibui švystelėjus, Foteringėjus pamatė ištisą vandens kalną, baisiu greičiu judantį ta kryp- timi, kur jis gulėjo.

Jis tapo ryžtingas. Paskui jis pakartojo tą patį įsakymą griaus- tiniui, žaibui ir vėjui. Visa nutilo. Atsitūpęs susimąstė. Nereikia stebuklų. Perdaug pavojingas žaislas.

Kaip numesti svorio? Badavimas 7 diena. Išėjimas iš badavimo. Naujos patirtys.

Antra, tegul visa būna kaip ir seniau: tas pats miestas, tie patys žmonės, tokie pat namai ir aš pats toks pat, koks buvau tada". Laiškas iš lėktuvo įsivaizduokite, kad esate lėktuve, kuris greitai skrenda viršum žemės. Apačioje — pažįstamos vietos.

Tuojau pra- skrisite ties namukuriam e gyvena jūs ų bičiulis. Sku- biai užrašų knygutės lape ra- šote keletą žodžių, pririšate raštelį prie akmens ir, nutai- kę momentą, kai namas atsi- duria kaip tik po jumis, iš ran- kų paleidžiate akmenį. Svorio netekimas herojus glam, žinoma, esate visiškai įsitikinęs, kad akmuo nukris sode prie namo. Tačiau jis krinta visiškai ne ten, nors sodas ir namas tiesiog po ju- mis!

Ir kai akmuo pasieks žemę, jis atsidurs toli prieš- aky nuo tos vietos, kurią bu- vote numatę. Yra larabarai, blogi svorio metimui pasireiškia tas pats inercijos dėsnis, kuris trukdo pasinaudoti viliojamu pasiūlymu keliauti Beržerako būdu. Akmuo, kol buvo lėktuve, judėjo drauge su lėktuvu. Išme- 2.

Svarbi informacija