Rachita ram svorio,

Sveikata Lais­va­lai­kis: kal­nai, van­duo, gam­ta ap­skri­tai pro­fe­so­rių R. Kė­va­lą įkve­pia nau­jiems dar­bams ir idė­joms. Kė­va­las tvir­ti­na, kad jo vie­ta — ne tarp po­li­ti­kų, Sei­me ar mi­nis­te­ri­jo­je, o li­ go­ni­nė­je, mi­si­ja — gy­dy­ti vai­kus.

Pro­fe­so­riaus reiškia svorio netekimas pa­pras­ta. Kas ry­ tą ke­lia­si pu­sę še­šių. Anks­ čiau, kai dar ne­ka­ma­vo klu­bo są­na­rio skaus­ mai, daug spor­ta­vo. Už­siė­mė Ry­tų ko­vo­mis, bet ne dėl dir­žo, o dėl sa­vęs, ge­ros sa­v i­jau­tos. Kė­va­lo, ne lau­rai ir ti­ tu­lai, o žmo­gaus pro­tas ir dva­sin­g u­mas.

Nuo A iki Zn: kokius papildus gerti verta?

Sa­ko, kad nie­ka­da gy­ve­ni­me nė­ra išė­jęs iš na­mų be pus­r y­čių. Jiems ren­ka­si varš­kę, jo­g ur­tą, vai­sius. Mėgs­ta sau­sus pus­r y­čius.

Dar­be sten­gia­si neuž­si­sė­dė­ti, nuo­lat išei­ na iš ka­bi­ne­to į sky­rių, lan­ko vai­kus pa­la­to­ se, bend­rau­ja su jų tė­vais. Be to, dir­ba ir pe­ da­go­gi­nį dar­bą, o jau­ni­mas — tai ju­dė­ji­mas. Tik sa­vait­ga­liais, jei ne­bu­di už vi­są Kau­no zo­ną nei Sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je, sten­gia­ si at­si­ri­bo­ti nuo me­di­ci­nos. Te­le­fo­no neiš­ jun­gia, bet ko­le­gos be ypa­tin­go rachita ram svorio ir ne­ skam­bi­na.

Te­le­v i­zo­riaus pro­fe­so­rius be­veik ne­žiū­ri. Sa­ko, kad di­džio­ji dau­g u­ma ro­do­mų lai­dų — sme­ge­nims des­ta­bi­li­zuo­ti. Anks­čiau žiū­rė­ da­vo tik ži­nias, da­bar ir jų at­si­sa­kė, ne­bent ko­k ią ki­no ko­me­di­ją ro­do.

Kė­va­ las, daž­nai pri­vers­tas va­žiuo­ti į Vil­nių, Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, nes yra kvie­čia­ mas da­ly­vau­ti įvai­rio­se dar­bo gru­pė­se ak­ tua­liems klau­si­mams svars­t y­ti ir spren­di­ mams priim­ti. Aš gam­tos vai­kas. Mėgs­tu bū­ti vie­nas. Prie jū­ros — iš­vis fan­tas­ti­ka. Tai, kad daž­niau­siai daug kas da­ro­ma tik dėl kal­bų, pro­fe­so­rius va­di­na lai­ko gai­ ši­ni­mu ir kaip pa­v yz­dį pri­si­me­na so­v ie­ti­nį anek­do­tą.

Ko­lū­k io val­dy­ba svars­to du klau­si­mus: fer­mų sta­t y­bą ir ko­mu­niz­mo kū­ri­mą. Pro­fe­so­rius R. O kai va­ka­rais sė­di sa­vo na­mų te­ra­so­je, ša­lia at­si­g rachita ram svorio šuo ir pa­de­da gal­vą ant ko­jų, bū­se­na pri­lygs­ta me­di­ta­ci­jai.

Sie­lo­je įsi­v y­ rau­ja ra­my­bė, kad su nau­jo­mis jė­go­mis pra­ dė­tų ki­tą dar­bo die­ną. Vai­kų li­g ų kli­ni­kos va­do­v ui pro­fe­so­riui R. Kė­va­lui svar­biau­sia, kad Lie­tu­vos vai­kai aug­tų svei­k i ir lai­min­gi.

To­k ia mi­si­ja žmo­ gaus, ku­rio įsi­ti­k i­ni­mams at­lie­pia di­dis poe­ tas J. Tai aukš­čiau­sia ir sun­k iau­sia pa­rei­ga. Svei­ka­tin­gu­mo ir te­ra­pi­jos cent­ras S vei­ka­tin­g u­mo ir te­ra­pi­jos cent­ ro svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ko­man­da pa­si­r y­žu­si jums pa­dė­ti, jei tu­ri­te svei­ka­tos pro­ble­mų, no­ ri­te iš­lai­k y­ti op­ti­ma­lią svei­ka­tos būk­lę ar ją pa­ge­rin­ti.

Svei­ka­tin­g u­mo ir rachita ram svorio pi­jos cent­ras tei­k ia rea­bi­li­ta­ci­jos, ki­ne­zi­te­ra­ pi­jos ir ma­sa­žo pa­slau­gas. Svei­ka­tin­g u­mo ir te­ra­pi­jos cent­ro ki­ne­zi­ te­ra­peu­tų ko­man­da re­mia­si funk­ci­nės me­di­ ci­nos ir moks­lu grįs­tos pra­kti­kos prin­ci­pais gy­dant, ba­lan­suo­jant ar tre­ni­ruo­jant žmo­ gų.

Vi­so mū­sų ki­ne­zi­te­ra­peu­tų ko­lek­t y­vo pa­stan­go­mis pa­siek­si­te mak­si­ma­lų re­zul­ta­ tą per trum­piau­sią įma­no­mą lai­ką gy­dan­tis ar spor­tuo­jant. Mū­sų cent­re vi­sos tei­k ia­mos gy­dy­mo ir fi­zi­nio ak­t y­v u­mo kryp­t ys re­mia­ si ki­ne­zi­te­ra­pi­jos prin­ci­pais ir tei­sin­go ju­de­ sio kon­cep­ci­ja. Svei­ka­tin­gu­mo cent­re fi­zi­nis ak­t y­v u­mas vys­to­mas ke­lio­mis kryp­ti­mis: 1.

Fi­zi­nis ak­t d trim lieknėjimas u­mas iki ir po gim­dy­mo. Svei­ka­tin­gu­mo cent­ro gy­dy­mo, rea­bi­li­ ta­ci­jos ir ki­tos kū­no prie­žiū­ros pa­slau­gos: 1. Ma­nua­li­nė te­ra­pi­ja. Ma­sa­žai: gy­do­mie­ji, va­kuu­mi­niai. Ki­ne­zi­te­ra­pi­nis tvars­t y­mas.

Op­ti­ma­lios mi­t y­bos ko­rek­ci­ja, tei­sin­gas pa­pil­dų pa­rin­k i­mas. VšĮ Sveikatingumo ir terapijos centras Adresas: Savanorių pr. Jis ak­las. Jo li­ ki­mo drau­gai Lie­tu­vos dai­ni­nin­kai liu­di­ja neį­ti­ki­mą žmo­gaus ge­bė­ji­mą — vie­nos jus­lės pra­ra­di­mą kom­pen­suo­ti rachita ram svorio. Bo­cel­li at­skri­do pri­va­čiu lėk­tu­vu, oro uos­te nu­ si­lei­do iki kon­cer­to li­kus vos ke­lioms va­lan­doms. Kau­ne jie neuž­si­bu­vo, iš­vy­ko iš­kart po kon­cer­to.

Ne­leng­va pra­si­lenk­ti bu­vo ir už­ku­li­siuo­se. Pa­si­rin­kęs esan­tį ato­kiau­siai jis ti­kė­jo­si dau­giau­sia ra­my­bės ir ge­riau­sios ga­li­my­bės su­si­kaup­ti prieš pa­si­ro­dy­mą. Bo­cel­li kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių pa­pra­šė nuo pat ry­to per­si­ren­gi­mo kam­ ba­r y­je vir­ti ka­vą, kad šis įgau­tų dai­ni­nin­ko mėgs­ta­mą kva­pą.

At­li­kė­jas taip rachita ram svorio pa­gei­da­vo ras­ti ge­rą esp­re­so ka­vos apa­ra­tą, daug bal­to­jo bi­raus cuk­raus, gim­nas­ti­kos ka­muo­lio ir rachita ram svorio drė­kin­tu­vo. Bo­cel­li re­gė­ji­mo bė­dos ly­dė­jo nuo vai­k ys­tės. Jis gi­mė sirg­da­mas glau­ko­ma. Vi­ siš­kai apa­ko bū­da­mas vos 12 me­tų, kai pa­ ty­rė trau­mą. Mė­gau žais­ ti fut­bo­lą. Vie­ną die­ną per rung­t y­nes man į vei­dą stip­riai pa­tai­kė ka­muo­liu. Bo­cel­l i ne kar­t ą yra už­si­m i­nęs, kad ne­ re­tai su­lau­k iąs klau­si­mų, ar tarp jo ak­lu­mo ir ge­bė­ji­mo dai­nuo­t i bei vir­pin­t i žmo­nių šir­d is eg­zis­t uo­ja koks nors ry­š ys.

Gal­būt nė­ra nie­ko bend­ro su mei­le mu­zi­ kai, bet ne su jo ta­len­tu.

Juk kū­ne vis­kas su vis­kuo su­si­ję, o re­gė­ji­mo pra­ra­di­mas jį su­ve­ dė su kla­si­k i­ne mu­zi­ka. Apie sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir svei­ka­tą per­ne­lyg neat­v i­rau­jan­tis A. Bo­cel­li yra kal­ bė­jęs, kad ak­lu­mas jam lei­do pa­žin­ti ki­to­ kį pa­sau­lį. Ak­lų­jų vaiz­duo­tė­je su­si­kur­tą že­mė­la­ pį pa­pil­do in­for­ma­ci­ja, ku­rią jiems su­tei­k ia gar­sai, kva­pai ir ki­ti po­jū­čiai.

Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta: sme­ge­nys, kai jų ne­pa­sie­ kia in­for­ma­ci­ja iš vie­nos jus­lių, su­ge­ba per­ si­t var­k y­ti taip, kad li­kę po­jū­čiai bent iš da­ lies kom­pen­suo­tų pra­ras­tą­ją, bū­tų jaut­res­ nės ir teik­tų dau­giau in­for­ma­ci­jos. Bū­da­mas jau­nas A. Bo­cel­li iš pra­džių ma­ nė, kad dėl ak­lu­mo ne­ga­lės dai­nuo­ti sce­no­ se, to­dėl pa­si­rin­ko tei­sės stu­di­jas.

Vis dėl­to nu­ga­lė­jo mei­lė mu­zi­kai ir jis pra­dė­jo lan­k y­ ruduo Sveikata ti vo­ka­lo pa­mo­kas. Šian­dien jis ne tik dai­ nuo­ja, bet ir pui­k iai gro­ja ne vie­nu inst­ru­ men­tu.

Pa­sau­li­nė jo šlo­vės va­lan­da iš­mu­šė, kai jį, dai­nuo­jan­t į ba­re, iš­gir­do po­pžvaigž­ dė Zuc­che­ro. Juk su­lau­k iau sėk­mės!

Rachita Ram Expressing Her Emotional Attachment With Fans

Po ra­my­bės kau­ke Pa­sau­li­nio gar­so rachita ram svorio spin­du­liuo­ ja ne tik op­ti­miz­mu, bet ir ra­my­be. Pas­ta­ro­ ji sa­v y­bė, kaip ir iš­skir­ti­nis bal­sas, jau se­niai yra ta­pu­si jo vi­zi­ti­ne kor­te­le. Bo­cel­li va­dy­bi­nin­kai ra­gi­na bū­ti drą­ ses­nį sce­no­je, ta­čiau jis daž­niau­siai ir to­liau ren­ka­si kuk­lų įvaiz­dį.

Vis dėl­to po ra­my­bės kau­ke ne­re­tai ver­da aist­ros. Bo­cel­li yra pa­ sa­ko­jęs, kad nuo­lat pa­ti­ria sce­nos bai­mę. Ir ji kan­k i­na vi­są pa­si­ro­dy­mą. Vie­nin­te­lis bū­das jos at­si­k ra­t y­ti — lip­ti į sce­ną ir ti­kė­tis.

Iki to­k io ly­ gio, kad ne­ga­liu mie­go­ti. Vis dėl­to A. Bo­cel­li ne­trūks­ta ryž­to ir drą­ sos.

Jis sli­di­nė­ja, jo­di­nė­ja ir, ne­pai­sant ak­lu­ mo bei vi­suo­ti­nės ne­re­tai var­gi­nan­čios sėk­ mės, ban­do gy­ven­ti įpras­tą gy­ve­ni­mą.

Te­no­ras — ant­rą­kart ve­dęs, tu­ri du suau­ gu­sius sū­nus Amo­są ir Mat­teo bei ma­ža­ me­tę duk­rą Vir­gi­ni­ą. Ves­tu­ves su il­ga­me­te drau­ge ir va­dy­bi­nin­ke Ve­ro­ni­ca Ber­ti iš­kė­lė prieš tre­jus me­tus, kar­tu at­švęs­da­mi ir ant­ rą­jį po­ros duk­ters gim­ta­die­nį. Bo­cel­li kon­cer­tas Kau­ne lapk­ri­t į — taip pat ant­ra­sis Lie­tu­vo­je. Lais­va­lai­kis: tarp A. Bo­cel­li jud­rių po­mė­gių — jo­di­nė­ji­mas. Mo­te­riai diag­no­zuo­ta ner­v ų at­ro­fi­ja.

Svarbi informacija