Numesti svorio būdamas 26

numesti svorio būdamas 26

Nuo storulio iki kultūristo — per pusmetį m.

Atkaklus apsaugininkas papasakojo, kaip numetė 43 kilogramus - DELFI Pilietis

Pa­si­ry­žęs nu­mes­ti svo­rio tai pa­da­rė per pu­sę me­tų — nu­me­tė 30 kg. Ap­va­lias apim­tis pa­kei­tė rau­me­nys — pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me da­ly­va­vęs tarp­tau­ti­nia­me kul­tū­ris­tų čem­pio­na­te jis lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą. Mi­ty­bos po­ky­čiai ir spor­tas pa­kė­lė as­me­ni­nį lai­mės in­dek­są. Pal­čiaus­ko svo­ris bu­vo lin­kęs aug­ti, ta­čiau bū­da­mas jau­nes­nis į tai per daug ne­krei­pė dė­me­sio.

Po ves­tu­vių gy­ve­ni­mas nu­ri­mo, pa­si­da­rė pa­to­gus, ge­ras, žmo­na ska­niai ga­mi­no val­gy­ti, tad svo­ris dar la­biau ėmė aug­ti.

stengiasi numesti svorio menopauzė

Ne­pa­to­gu­mus dėl ant­svo­rio vy­ras pa­ju­to dar prieš ke­le­rius me­tus, ta­čiau im­tis prie­mo­nių ne­pa­kak­da­vo at­kak­lu­mo. Spor­to klu­bui kant­ry­bės pa­kak­da­vo dau­giau­siai mė­ne­siui — vė­liau ras­da­vo įvai­riau­sių prie­žas­čių vis­ką mes­ti. Nors nuo­lat ras­da­vo pa­tei­si­ni­mų sa­vo ap­kū­nu­mui, ta­čiau va­sa­rą pa­jū­ry­je nu­si­reng­ti bū­da­vo šiek tiek gė­da.

Kaip prarasti svorį per naktį- Kaip prarasti svorį per naktį

Lū­žio mo­men­tas, kai smar­kiai į vir­šų šok­te­lė­jo krau­jo spau­di­mas, te­ko kreip­tis į me­di­kus. Gy­dy­to­jas pa­sa­kė, kad be vais­tų vy­ras jau ne­beap­sieis.

Ta­da svars­tyk­lių ro­dyk­lė ro­dė jau kg.

Nutukimas yra didžiulė, labai paplitusi problema mūsų visuomenėje, sukelianti daugybę pavojingų ir net mirtinų ligų, bet, deja, daugybė žmonių nors ir nori, bet nesiryžta keisti savo gyvenimo būdo ir tapti nauju — vikresniu, stipresniu, sveikesniu, gražesniu ir labiau savimi patenkintu žmogumi. Nuo pat vaikystės buvau storas vaikas. Nutukęs buvau ne dėl ligos — kaltas buvo elementarus persivalgymas, nejudrumas ir tingumas. Paauglystėje buvau trumpam suliesėjęs, bet, deja, tada dar neturėjau pakankamai vidinių jėgų ir motyvacijos kontroliuoti save, todėl svoris greit vėl ataugo.

Ne­ga­li bū­ti, vais­tų ne­var­to­siu! Ei­li­nį kar­tą nu­spren­dė pra­dė­ti spor­tuo­ti, nuo rug­sė­jo 10 die­nos ėmė tris­kart per sa­vai­tę lan­ky­ti spor­to klu­bą. Mė­ne­sio pabaigoje tre­ne­rio Ra­mū­no Tar­vi­do pa­pra­šė su­da­ry­ti mi­ty­bos pla­ną, ku­rio są­ži­nin­gai ir griež­tai lai­kė­si. Pal­čiaus­kas, kas ry­tą sver­da­ma­sis ant svars­tyk­lių.

Pra­džio­je po­ky­čius at­spin­dė­jo tik skai­čiu­kai, pa­skui — per di­de­li įpras­ti dra­bu­žiai. Tai su­tei­kė mo­ty­va­ci­jos ne­pa­si­duo­ti. Jo­kio cuk­raus ir kep­tų pa­tie­ka­lų A.

Atkaklus apsaugininkas papasakojo, kaip numetė 43 kilogramus

Pal­čiaus­kas mėg­da­vo gau­siai ir so­čiai pa­val­gy­ti, į ka­vą ar ar­ba­tą ne­pa­gai­lė­da­vo įber­ti po tris šaukš­te­lius cuk­raus. Mi­ty­bos pla­nas mais­to ra­cio­ną kar­di­na­liai pa­kei­tė — te­ko vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti kep­tų pro­duk­tų, sal­du­my­nų, cuk­raus, mil­ti­nių pa­tie­ka­lų, apie ce­pe­li­nus ga­lė­jo tik pa­sva­jo­ti.

KAIP NUMESTI SVORIO? 5 paslaptys iš Los Andželo grožio mokyklos…

Še­šias die­nas be­si­lai­kant pla­no, sep­tin­tą die­ną bu­vo ga­li­ma val­gy­ti ką no­ri. Pa­si­ro­do, sal­du­my­nai tu­ri di­de­lę reikš­mę sa­vi­jau­tai. Kol ne­si­lai­kiau mi­ty­bos pla­no, gal­vo­jau, kad jie bu­vę ne­bu­vę.

įrodyti patarimai, kaip numesti svorio

Pa­čios sun­kiau­sios bu­vo pir­mo­sios trys sa­vai­tės, ka­ma­vo al­kis dėl ma­žes­nių po­rci­jų. Pa­ma­čius par­duo­tu­vė­je už stik­lo be­si­su­kan­čią kep­tą viš­tą, per ku­rios šlau­ne­lę bė­ga tau­kai, vy­rui net link­da­vo numesti svorio būdamas 26 nuo no­ro ją su­val­gy­ti.

Numetusi net kilogramų antsvorio, moteris dabar be vargo matuojasi dizainerio Liutauro Salasevičiaus sukneles ir drąsiai stoja prieš fotokameras. Sako, kad kur kas daugiau valios ir drąsos reikėjo, kai prieš dvejus metus nusprendė keistis ir viešai apie tai kalbėti. Per šį laiką ji daug kam tapo svorio metimo etalonu ir sveiko gyvenimo influencere. Regis, jaučiatės tarsi antrą kartą gimusi. Kitaip ir būti negali, kai numeti nuo savęs du suaugusius žmones, sveriančius po septyniasdešimt kilogramų!

Pa­gal mi­ty­bos pla­ną rei­kė­jo val­gy­ti pen­kis kar­tus per die­ną, skai­čiuo­jant nuo pus­ry­čių griež­tai kas 3,5 va­lan­dos. Elekt­ro­tech­ni­kos tar­ny­bo­je dir­ban­čiam vy­rui ten­ka ne tik sė­dė­ti biu­re, bet ir va­ži­nė­ti po ob­jek­tus — ko­le­gos iki šiol juo­kia­si, nes jis vi­sur vyks­ta su mais­to dė­žu­tė­mis.

Mais­tą prieš­pie­čiams, pie­tums ir pa­va­ka­riams pa­si­sve­ria ir su­si­de­da iš ry­to. Vos tik nuei­da­vau į sve­čius, vi­si sa­ky­da­vo: val­gyk, val­gyk, tai­gi pri­dė­ta O man dar lai­kas nea­tė­jęs ar­ba mais­tas ne­tin­ka Bū­da­vo, kai ku­rie pa­si­šai­py­da­vo, iš­va­din­da­vo ne­gra­žiais žo­džiais ko­kį mais­tą val­go, esą nuo­das nuo­lat tą pa­tį val­gy­ti.

Verslininkė Ugnė Usevičiūtė: „Sukūriau save iš naujo“ | Žmonėduziedeliai.lt

Er­zin­da­vo net ne­pik­ty­biš­ki ra­gi­ni­mai val­gy­ti kep­tų ar mil­ti­nių pro­duk­tų — tek­da­vo pri­min­ti, kad ne­ga­li ir ne­no­ri. Vie­ni ne­ma­lo­niau­sių klau­si­mų, ku­rių su­lau­kė liek­nė­da­mas — gal ser­gi?

Skai­čia­vo kiek­vie­ną mais­to gra­mą Spor­to sa­lė­je vy­ras triū­sė iš pe­ties: spor­ta­vo tre­ni­ruok­liais, ant bė­gi­mo ta­ke­lio, my­nė dvi­ra­tį. Nuo sau­sio mė­ne­sio numesti svorio būdamas 26 nuo­šir­džias pa­stan­gas, tre­ne­ris pa­siū­lė And­riui su­da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so čem­pio­na­te. Pra­džio­je pa­si­juo­kė, gal tre­ne­ris juo­kau­ja, bet no­rė­da­mas sa­ve iš­ban­dy­ti su­ti­ko.

Verslininkė Ugnė Usevičiūtė: „Sukūriau save iš naujo“

Spor­tuo­ti te­ko dar ak­ty­viau — še­šis kar­tus per sa­vai­tę po 2,5 va­lan­dos in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių ste­bint tre­ne­riui.

Mi­ty­bos pla­nas pa­si­da­rė dar griež­tes­nis: ma­žė­jo mais­to kie­kiai, kei­tė­si pro­duk­tai, prieš pat var­žy­bas rei­kė­jo sver­ti kiek­vie­ną mais­to gra­mą. Pa­vyz­džiui, viš­tie­ną rei­kė­jo vir­ti ne vie­ną, o du tris kar­tus, per numesti svorio būdamas 26 su­val­gy­ti po 24 kiau­ši­nius, 1,5 kg žu­vies. Pa­si­ruo­ši­mui vy­ras iš­lie­jo daug pra­kai­to.

Nuo storulio iki kultūristo – per pusmetį

Pu­sant­ro mė­ne­sio li­kus iki var­žy­bų, kiek­vie­ną sek­ma­die­nį mo­kė­si de­monst­ruo­ti rau­me­nis, kū­rė cho­reog­ra­fi­nius žings­nius lais­va­jai pro­gra­mai.

Šį pro­ce­są And­rius priė­mė kaip žai­di­mą ir iš­ban­dy­mą. Bu­vo sma­gu ir pa­ti­ko. Sa­vo ka­te­go­ri­jo­je pa­gal ūgį ir svo­rį užė­miau tre­čiąją vie­tą.

Per pus­me­tį jis nu­me­tė 30 ki­log­ra­mų ir var­žy­bo­se da­ly­va­vo sver­da­mas 84 ki­log­ra­mus. Apim­tas azar­to vy­ras svars­to šio­se var­žy­bo­se da­ly­vau­ti ir ki­tą­met.

svorio netekimas neprarandant colių

Ka­dan­gi tiks­lą pa­sie­kė, mi­ty­bos gra­fi­kas šiek tiek su­švel­nė­jo. Kas­dien And­riaus pus­ry­čiai pra­si­de­da nuo kiau­ši­nie­nės, kep­tos ant purš­kia­mo aly­vuo­gių alie­jaus.

Prieš­pie­čiams — sau­ja rie­šu­tų, pa­ke­lis varš­kės, pie­tums — žu­vis, ry­žiai, dar­žo­vės, da­bar lei­džia­ma šiek tiek ma­ka­ro­nų, pa­va­ka­riams — vai­siai, o va­ka­rie­nei vėl žu­vis, dar­žo­vės.

Naujas riebalų degintojas

Da­bar lei­džia­mos dvi die­nos, ka­da ga­li­ma val­gy­ti ką no­ri. Kas­dien rei­kia iš­ger­ti po 3,5—4 lit­rus van­dens. Bu­vo pro­trū­kių, ka­da pa­si­slė­pęs iš šal­dy­tu­vo trauk­da­vau ga­ba­liu­ką sū­rio Pas­kui sa­ve vėl ka­muo­da­vau, ko­dėl taip pa­da­riau.

Jo ma­ny­mu, anuo­met vie­na pa­grin­di­nių ap­kū­nu­mo prie­žas­čių bu­vo ne­jud­ru­mas ir ne­tin­ka­ma mi­ty­ba. Ją su­re­gu­lia­vus svo­ris pa­ma­žu ėmė tirp­ti sa­vai­me.

40 lengvų būdų, kaip numesti svorio

Po de­šim­ties mė­ne­sių svei­kes­nio ir ak­ty­ves­nio gy­ve­ni­mo jau ne­be­si­no­ri kep­tų pro­duk­tų, nuo jų ap­sunks­ta skran­dis, blo­giau jau­čia­si. Ger­da­mas ka­vą be cuk­raus ėmė at­ras­ti ka­vos po­sko­nius. Anks­čiau bū­da­vo sun­ku už­lip­ti laip­tais, at­lik­ti ele­men­ta­rius dar­bus, pra­kai­tuo­da­vau, bu­vo sun­ku, greit už­dus­da­vau.

Net no­rint už­si­riš­ti ba­tus tek­da­vo ke­le­tą kar­tų gi­liai įkvėp­ti.

  1. Svorio metimo pavydėtinas
  2. Phen24 tikrai padėti jums numesti svorio 24 valandų, nes ji neturi visą dieną veikia tik, tačiau taip pat nakties metu, kaip jus atgaivinsiu.
  3. 40 lengvų būdų, kaip numesti svorio | duziedeliai.lt

Da­bar jau­čiuo­si vi­siš­kai ki­taip. Svars­to, jog gy­ve­ni­mas ta­po po­zi­ty­ves­nis, leng­ves­nis, pa­si­kei­tė gar­de­ro­bas, da­bar ga­li vil­kė­ti tai, apie ką iki tol tik pa­sva­jo­da­vo. Net pa­si­ry­žo avan­tiū­rai — neat­ly­gin­ti­nai nu­si­fil­ma­vo Šiau­lių po­li­ci­jos so­cia­li­ni­me vaiz­do kli­pe.

Pal­čiaus­ko tei­gi­mu, sie­kiant nu­mes­ti svo­rio pir­miau­sia rei­kė­tų no­ro, va­lios, šiek tiek už­si­spy­ri­mo. Tie­siog pa­ban­dy­ti ir ne­kreip­ti dė­me­sio, ką kal­ba ap­lin­ki­niai.

Tai aktuali Evos Valčak iš Varšuvos nuotrauka. Ji buvo išbandžiusi tam tikras naujas tabletes lieknėjimui. Kaip manai, ar ji gerai atrodo?

Pa­ma­tę vy­ro po­ky­čius kai ku­rie pa­žįs­ta­mi tei­rau­ja­si, kaip jam tai pa­vy­ko. MI­TY­BA: Pa­gal And­riui Pal­čiaus­kui su­da­ry­tą mi­ty­bos pla­ną te­ko at­si­sa­ky­ti kep­tų pro­duk­tų, sal­du­my­nų, cuk­raus, mil­ti­nių pa­tie­ka­lų, kas­dien iš­ger­ti apie 3,5 lit­ro van­dens.

Ką valgyti vakarais norint numesti svorio?

PO­KY­ČIAI: Šiau­lie­tis And­rius Pal­čiaus­kas džiau­gia­si, jog nu­me­tus svo­rio jo gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė — jau­čia­si lai­min­ges­nis, ener­gin­ges­nis, ne­beuž­dūs­ta da­ry­da­mas net ele­men­ta­rius dar­bus. As­me­ni­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi m.

Svarbi informacija