Numatomas svorio sumažėjimas dėl kontrakto,

Transporto įstatuose kodeksuose gali būti numatomi atvejai, kada pervežėjo kaltę dėl krovinio praradimo, trūkumo ar sužalojimo turi įrodyti gavėjas arba siuntėjas.

numatomas svorio sumažėjimas dėl kontrakto

Vežėjas atsako už prekių saugumą, todėl turi nustatyti jų svorį ir kiekį, įsipareigoja pristatyti krovinį pagal kontrakto sąlygas numatytu laiku ir maršrutu. Bei pasižada įteikti prekes nurodytam gavėjui nurodytame prekių paskyrimo punkte. Transporto kompanija atsako už prekių dingimą ar sužalojimą, jei yra galiojantis kontraktas.

numatomas svorio sumažėjimas dėl kontrakto

Atsakomybė galioja nuo krovinio perdavimo vežėjui momento iki jo perdavimo krovinio gavėjui. Prekių gavėjas gali per sutartyje numatytą terminą pateikti pretenziajs arba išsikviesti atsakingą atstovą. Terminas imamas skaičiuoti nuo prekių gavimo momento. Vežėjas privalo nugabenti krovimį ar bagažą įpaskirties vietą, numatytą transporto įstatuose, taisyklėse nustatyta tvarka per nustatytą laiką.

numatomas svorio sumažėjimas dėl kontrakto

Jei pristatymo terminas nenustatytas, šalys turi teisę nurodyti jį sutatyje. Tačiau jeigu įrodyta, kad pareikštoji krovinio ar bagažo vertė yra mažesnė už tikrąją vertę, tai pervežėjas atsako tikrosios jo vertės dydžiu.

Jeigu dėl sužalojimo, už kurį pervežėjas atsako straipsniskrovinio ar bagažo kokybė tiek pasikeitė, kad jo nebegalima naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį, krovinio ar bagažo gavėjas turi teisę nuo jo atsisakyti ir pareikalauti atlyginti už jo praradimą.

numatomas svorio sumažėjimas dėl kontrakto

Jeigu krovinys ar bagažas, už kurio praradimą ar trūkumą pervežėjas sumokėjo atitinkamą atlyginimą,paskiau surandamas, tai gavėjas siuntėjas turi teisę pareikalauti, kad tas krovinys ar bagažas būtų jam išduotas;tokiu atveju jis turi grąžinti atlyginimą, gautą už krovinio praradimą ar trūkumą. Šalių susitarimu gali būti numatyta ir kitokia šalių atsakomybė už šiuos pažeidimus.

numatomas svorio sumažėjimas dėl kontrakto

Svarbi informacija